Ønsker å forlenge yrkesaktiviteten.

Nesten to av fem britiske arbeidstakere planlegger fortsatt yrkesaktivitet etter fylte 65 år, tidspunktet da de får rett til pensjon fra det offentlige. Også i Norge er det vilje til å arbeide etter at man får rett til pensjon.

Av seniorpolitikk, 29. januar 2008

Undersøkelsen er gjennomført blant arbeidstakere i aldersspennet 50-65 og viser altså at 38 prosent har lagt individuelle planer for fortsatt arbeidsdeltakelse. Det vil i så fall innebære en betydelig økning i forhold til dagens faktiske nivå på yrkesaktivitet, som er 11 prosent i den aktuelle aldersgruppen.Undersøkelsen er gjennomført av Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). CIPD avdekket også at 31 prosent av dem som har planlagt å trekkes seg tilbake fra Arbeidslivet ved fylte 65, vil forandre mening hvis arbeidsgiver gir dem anledning til å jobbe mer fleksibelt. Ytterligere en femdel sier de kunne la seg friste til å jobbe etter 65 hvis det resulterte i økt pensjon.Planer om fortsatt yrkesdeltakelse, er mest iøynefallende hos menn.Også nordmenn…Også i Norge er det vilje til å arbeide etter at man får rett til pensjon. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer som har årlige målinger av befolkningens holdninger til pensjoneringstidspunkt. I barometeret for 2007 oppga 65 prosent av arbeidstakere over 60 år at de kunne tenke seg å fortsette å jobbe etter at de får rett til pensjon. «Det viser at det åpenbart er et betydelig potensial for norsk arbeidsliv å legge til rette for at de som ønsker det, kan fortsette å jobbe utover oppnådd pensjonsalder», heter det barometerrapporten. For de yrkesaktive totalt var det 45 som svarer ja på spørsmålet. Det er ti prosentpoeng flere enn i 2003.