Rederi i retten

Oppsagt mister pensjonsrettigheter

- Det foreligger ikke noe saklig grunnlag for at Nye Kystlink AS i 2007 skal innføre en øvre aldersgrense på 62 år for sine ansatte, og med den konsekvens at alle som fyller 62 år sies opp. Dette er uforholdsmessig inngripende i eldre sjøfolks liv, og gje

Av Tora Herud, 1. september 2008

Arne Eikhaugen og Solveig Arland. (Foto TH)

Arne Eikhaugen og Solveig Arland. (Foto TH)

De to tidligere ansatte i rederiet Nye Kystlink AS i Langesund, Solveig Aarland (62) og Arne Eikhaugen (65), gikk med støtte fra Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) til rettssak mot sin tidligere arbeidsgiver etter det de mente var usaklige oppsigelser. Erik Råd Herlofsen i advokatfirmaet Ræder og advokat Marius Reikerås fører saken for henholdsvis Eikhaugen og Aarland.Innførte øvre aldersgrense på 62 årNye Kystlink AS brukte § 19 i Sjømannsloven som begrunnelse for oppsigelsen. Loven er ment å skulle verne sjøfolk mot usaklig oppsigelse, men har også en bestemmelse som lyder slik: ”Oppsigelse med fratreden før fylte 62 år som alene skyldes at sjømannen har  rett til pensjon etter lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for  sjømenn, skal ikke ansees å ha saklig grunn. Det er adgang på forhånd i  tariffavtale å bestemme fratredelse før fylte 62 år”.Ingen av de to hadde noe om alder for fratredelse i sine ansettelsesavtaler. Eikhaugen hadde dessuten fylt 62 år da han ble ansatt, og advokat Herlofsen anførte at den tidligere tolkningen av § 19 må vike for den nye bestemmelsen i sjømannsloven § 33 som forbyr diskriminering blant annet på grunn av alder. Regelen trådte i kraft 1. mars 2007.Rederiet innførte regelen om en øvre aldersgrense på 62 år i september 2007.- Nye Kystlink har rett til å si opp arbeidstakere ved fylte 62 år. Rederiet var i en økonomisk vanskelig situasjon og nedbemanning var nødvendig. Etter en ulykke med et skip fikk rederiet deretter et mindre skip, noe som også reduserte bemanningsbehovet, sa selskapets advokat Hege Ajer Petterson i Norges Rederiforbund. Hun mener dessuten at rederiet ved å tilby sjøfolkene midlertidige ansettelser, ikke i vesentlig grad har svekket de to arbeidstakernes oppsigelsesvern. Advokat Herlofsen repliserte at det er merkelig at et kortvarig nedbemanningsbehov skal løses ved innføring av en permanent øvre aldersgrense.Nye folk på midlertidige kontrakterDa elektriker Arne Eikhaugen fra Drangedal og forpleiningsassistent Solveig Aarland fra Sandnes ble oppsagt, fikk begge samtidig tilbud om midlertidige kontrakter, men de lot være å skrive under på disse. Begge ble erstattet av nye folk på midlertidige kontrakter.- Det kan ikke være slik at noen utelukkende på grunn av alder fratas en fast jobb, og deretter tilbys en utrygg midlertidig kontrakt. Aarland har dessuten ikke arbeidet lenge nok til å motta sjømannspensjon og lever nå på dagpenger, sa advokat Marius Reikerås. Hun mangler rundt 30 måneders tjenestetid for få utbetalt sjømannspensjon.Svekket  rettsvern?- Hvis domstolen kommer til at saksøkerne ikke er vernet i henhold til sjømannsloven, må retten vurdere denne opp mot loven om menneskerettigheter som også forbyr aldersdiskriminering, sa advokat Reikerås.- Det er ingen menneskerett å få jobbe til en blir 100 år, sa advokat Hege Ajer Petterson i sin prosedyre. Advokat Herlofsen repliserte at det er og bør være opp til den enkelte å bestemme når man skal tre ut av arbeidslivet. Under rettssakens første dag vitnet blant andre personalansvarlig Geir-Håvard Larsen og administrerende direktør Jarle Dragsten i Nye Kystlink og tre ledere på selskapets skip. – Ledelsen i selskapet uttrykker et ønske om en klar og tydelig policy i forhold til aldersgrenser, men hva slags personalpolitikk har rederiet? Og finnes det en seniorpolitikk? spurte advokat Erik Råd Herlofsen. På hans spørsmål til ledelsen om de kjente til de nye reglene som forbyr aldersdiskriminering, ble rederiets representanter svært tause. Hege Ajer Petterson mener saksøkernes advokater har blåst opp saken ved å sette fokus på seniorpolitikkEldre sjøfolk og helse-Helseforholdene om bord i skip er spesielle og annerledes enn på land. Det tar blant annet lenger tid å få behandling for sykdommer, og jeg oppfatter at det er en sammenheng mellom helse og alder, argumenterte advokat Hege Ajer Petterson. Uttalelsen stred imidlertid mot det sjømannslegen i Bergen, Emmie Balchen Knudtzon Snincak, sa da hun vitnet. Som sjømannslege undersøker hun rundt 2.400 sjøfolk hvert år. Reglene er slik at sjøfolk under 18 år og over 50 år må undersøkes av autorisert sjømannslege hvert år.- Jeg ser ingen helsemessige årsaker til at folk ikke skal kunne arbeide etter fylte 62 år. Av de 364 personene jeg undersøkte i juni fikk fem udyktighetsattest, fire av dem var unge under 30 år, mens kun en var i begynnelsen av 50-årene. Det interessante er at 29 av de jeg testet var over 60 år og alle fikk gyldige helseattester, sier Balchen Knudtzon Snincak.Dom faller i midten av september.Tidligere artikler i saken:Oppsigelse i strid med diskrimineringsreglene og menneskrettigheteneSjøfolk mobiliserer mot 62-årsgrensenAktuelle lovtekster:Sjømannslovens § 19 (1) sjette leddSjømannslovens § 33 og §33 B