Skjult arbeidsmarked

Pårørende erstatter en rekke yrker uten lønn

- Pårørende må i større grad få anerkjennelse og kunnskap, støtte og avlastning. Der svikter dagens tilbud, sa helseminister Bent Høie på et frokostmøte i regi av Pårørendealliansen f

Av Tora Herud, 20. april 2017

Fra venstre: Representant for næringslivet

Fra venstre: Representant for næringslivet

Alliansens generalsekretær, Anita Vatland, presenterte deler av Norges første og største pårørendeundersøkelse, der 3.127 personer har svart.- Hvordan har vi det egentlig i Norge, når vi er et land med så mange i jobb? sa hun.Av de spurte i undersøkelsen var 92 prosent kvinner og 8 prosent menn. 53 prosent hadde vært pårørende mellom ett og ni år, og 60 prosent bor i samme hjem som den de er pårørende til. 25 prosent yter omsorg i 30 timer eller mer per uke. 86 prosent mottar ingen kompensasjon for dette arbeidet, 12 prosent mottar omsorgslønn som i snitt er på 154 kroner i timen, og 2,6 prosent får pleiepenger som er på 254 kroner per time.-Pårørende erstatter en rekke yrker uten lønn, uten ferieregler og arbeidsmiljølov. De er foreldre, partnere, søsken og barn, sa Anita Vatland.Pårørende og deltid?49 prosent av de pårørende er i heltidsstilling og 18 prosent i deltidsstilling. Samme morgen hadde vi hørt finansminister Siv Jensen si på NRK P2 at hun vil ha flere arbeidstakere over fra deltid til heltid. Så vi spør helseminister Bent Høie om en av årsakene til at mange kvinner i Norge jobber deltid, kan ha sammenheng med at de er pårørende til noen som trenger deres arbeidskraft.- Ja, jeg er helt overbevist om at vi må legge bedre til rette for å fortsette i arbeidslivet. Vi må bli bedre på å tilby avlastning, gi kompetent veiledning, bedre økonomisk støtte, som å styrke pleiepengeordningen, og å sørge for pensjonsopptjening for det arbeidet pårørende yter, svarte han og viste til «Prop 48 L (2016–2017)» fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet med forslag til endringer i folketrygdloven (pleiepenger ved pleie av syke barn).- Dersom dette blir vedtatt av Stortinget i vår, vil endringene kunne tre i kraft fra høsten. Det er viktig å ha en tilknytning arbeidslivet, sa helseministeren.(NB! Stortinget vedtok dette første arbeidsdag etter påske)Arbeidsmiljølov og arbeidstilsyn?Dina Rolstad Thune la fram resultatene som gjelder arbeidslivet, om at 49 prosent av de pårørende er i heltidsstilling og 18 prosent i deltidsstilling. Hun forklarte også hvordan pårørende sjonglerer med egenmeldinger, sykemeldinger og bruker feriedager og fleksitid for å få kabalen til å gå opp.- Hvor er arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynet? Det ender med depresjon om det blir for mye. 56 prosent av de spurte sier at det påvirker arbeidssituasjonen deres. 39 prosent plages med stress og 60 prosent sier de ikke får nok hjelp, sa Rolstad Thune.Bent Høie sa at pårørende ønsker å ta ansvar, men at ansvaret for mange blir for stort.- Noen får behov for hjelp selv på grunn av stor belastning over tid. Rett hjelp til rett tid vil gi pårørende mulighet for å holde ut lenger, sa han.

Fakta

Pårørendealliansen ivaretar og forbedrer pårørendes interesser og rettigheter