Stortingsvalget 2009

Partiene om 70-årsgrensen

Arbeidsmiljølovens § 15-7 (4) gir adgang til oppsigelse på grunn av alder ved fylte 70 år, den såkalte 70-årsregelen. Senter for seniorpolitikk (SSP) har spurt de politiske partiene på Stortinget og partiet Rødt om de vil arbeide for at denne regelen endres eller fjernes. Et flertall ønsker å få den fjernet.

Av Tora Herud, 9. september 2009

(Illustrasjon valg.no)

(Illustrasjon valg.no)

Venstre (V)Venstre svarer at 70-årsregelen definitivt må fjernes. Sosialistisk Venstreparti (SV)SV mener det vil være naturlig å endre 70-årsregelen som følge av lovforslaget om ny alderspensjon i folketrygden. Det vil bli mulighet for opptjening av pensjonspoeng frem til fylte 75 år, og da bør også Arbeidsmiljølovens § 15-7 (4) beskytte mot oppsigelse på grunn av alder inntil fylte 75 år. Senterpartiet (Sp)Senterpartiet vil fjerne øvre aldersgrenser i lovverket i størst mulig grad og også i tariffavtaler og andre arbeidsavtaler, og erstatte disse med krav til helseerklæring. Kristelig Folkeparti (Krf)Ja, Krf vil heve denne grensen til 72 år, og viser til forslag om dette fremmet av KrF senest i Innst. O. nr. 84 (2008-09). Høyre (H)I forbindelse med gjennomgangen av ny arbeidsmiljølov, våren 2009, foreslo Høyre å heve aldersgrensen fra 70 til 73 år. Vi mener det er grunn til at grensen blir hevet i løpet av neste periode. Fremskrittspartiet (FrP)FrP vil arbeide for å fjerne 70-årsregelen. Arbeiderpartiet (Ap)Av Stortingsmelding nr. 6 (2006-2007) ”Om seniorpolitikk” går det fram at regjeringen vurderer å øke aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Utredningsarbeid pågår og det vil bli drøftet om, og eventuelt i hvilken utstrekning, aldersgrensen bør heves og/eller om bestemmelsen bør endres på annen måte. Partene og relevante interesseorganisasjoner har deltatt i arbeidet i form av en referansegruppe. RødtRødt svarer at partiet ikke har diskutert dette spørsmålet.