Pensjon

Presenterer ny rapport om offentlig tjenestepensjon

En million yrkesaktive har pensjon fra arbeidsforhold i offentlig sektor. For alle født etter 1963 vil det nå bli mer lønnsomt å fortsette lenger i arbeid. Det viser en ny rapport om offentlig tjenestepensjon, som presenteres på frokostmøte 24. april 2019. Vivens og Ny Analyse har laget rapporten på oppdrag for Senter for seniorpolitikk.

Av Berit Solli, 23. april 2019

Vivens og NyAnalyse har levert en ny rapport om ny offentlig tjenestepensjon på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk

Vivens og NyAnalyse har levert en ny rapport om ny offentlig tjenestepensjon på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk

Se den nye rapporten her.

Det har i flere år vært arbeidet med å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen. Om lag 1 million yrkesaktive har i dag offentlig tjenestepensjon. Den nye ordningen vil bli innført i 2020 og gjelde for alle som er født i 1963 eller senere. De som er født i 1962 eller før vil beholde dagens ordning. Av de med offentlig tjenestepensjon er om lag 260 000 yrkesaktive født i 1962 eller tidligere. 740 000 er født i 1963 eller senere. 70 prosent av de som har offentlig tjenestepensjon er kvinner.

En stor andel av kvinnene i offentlig sektor arbeider deltid, spesielt i helse- og sosialsektoren. Selv om andelen med deltid har blitt noe redusert de siste årene, arbeider fortsatt om lag 43 prosent deltid. I den nye offentlige tjenestepensjonsordningen vil all inntekt og alle år i arbeid telle med i pensjonsgrunnlaget. Deltidsarbeid vil dermed gi lavere pensjon.

I den nye tjenestepensjonsordningen vil alderspensjonen bli en påslagsordning som vil komme i tillegg til folketrygden. I tillegg til tjenestepensjonen vil det innføres en ny AFP-ordning som en livsvarig ytelse. For de som ikke kvalifiserer for ny AFP innføres det en ordning med betinget tjenestepensjon.

Vi kommer tilbake med mer fra frokostmøtet senere i uken.

For spørsmål om rapporten, kontakt fagsjef Roger Moen.

Les også mer i Norsk seniorpolitisk barometer

Les nyhet: De som kan redde velferdestaten er allerede født.