Lovendring

Redusert pensjon med ekstra jobbing

I juli fyller Robert Salomon 67 år og kan gå av med pensjon. Han vurderer å ta ut pensjon i folketrygden, men fortsette å jobbe slik myndighetene anbefaler, og utsette uttaket av offentlig tjenestepensjon til han fyller 70 år. - Men informasjonen jeg finner på www.spk.no forvirrer meg, sier Salomon.

Av Tora Herud, 17. juni 2010

Robert Salomon. (Foto TH)

Robert Salomon. (Foto TH)

(Saken kan bli oppdatert.)Statens pensjonskasse (SPK) har flere pensjonskalkulatorer, og Robert Salomon, som er født i 1943, valgte ”Pensjonskalkulator (født 1943-1953). Deretter gjorde han som han ble bedt om: ”Fyll inn fødselsår i formatet åååå. …” osv. Men han ble svært forundret over resultatet. – Jeg kan godt tenke meg å fortsette i full stilling til jeg fyller 70 år, og jeg vil i så fall nyte godt av en sjenerøs ordning med alderspensjon fra folketrygden ved siden av full lønn i disse tre årene, sier han. Som nåværende årslønn har han i kalkulatoren brukt 600.000 kroner som eksempel.Svekket tjenestepensjonDet seniorforsker Robert Salomon i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)  ikke får til å stemme, er hvorfor den totale pensjonen fra folketrygden og Statens pensjonskasse reduseres med over 50.000 kroner i året fra fylte 70 år dersom han arbeider til han fyller 70 år. Hvis han slutter å jobbe, og tar ut pensjonen fra folketrygden og Statens pensjonskasse ved fylte 67 år blir pensjonen rundt 50 000 kroner høyere i året.- En person født i 1942 eller en person som arbeider i privat sektor, og som tjener 600.000 kroner i året, vil begge kunne få alderspensjon fra folketrygden på rundt 270.000 kroner i året fra 67 til 70 år og samtidig kunne tjene så mye de vil ved siden av, uten at tjenestepensjonen reduseres senere, sier Robert Salomon.Steffen Sutorius i SPK forklarer seniorpolitikk.no reglene om hvordan alderspensjonen fra folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen påvirker hverandre.- Hvis du tar ut offentlig tjenestepensjon, skal samordningen med folketrygden beregnes ut fra folketrygdens verdi på samme tidspunkt. Intensjonen med dette er at du ikke skal kunne ta ut tidligpensjon fra folketrygden, og samtidig få lavere årlig folketrygd kompensert gjennom høyere offentlig tjenestepensjon. Jeg forstår at dette eksemplet gir noen tallstørrelser som ser ulogiske ut, men som er riktige i forhold til det regelverket som trolig besluttes i dag. 1943-kullet er det første som berøres av det nye regelverket, sier Sutorius. I dette tilfellet kan vedkommende eksempelvis vente med å ta ut både folketrygden og pensjonen fra Statens pensjonskasse til han fyller 70 år. Da vil han unngå at pensjonen reduseres slik som dette eksemplet viser.Lov endres i dagStortinget vedtar i dag forslag til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, jmfr Prop. 107 L.Alderspensjonen fra folketrygden er levealdersjustert, det vil si at alle som er født samme år, får beregnet pensjonen sin ut fra et forholdstall som gjelder denne årgangen. Forholdstallet er med på å bestemme hvor høy pensjon du skal få.Ordlyden i ny Lov om Statens Pensjonskasse kapittel III § 24 lyder blant annet som flg.: ”Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut etter 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav b, beregnes som basispensjon dividert med forholdstallet på det tidspunktet medlemmet fratrer med alderspensjon etter loven her.”I et nytt kapittel VII lyder det blant annet som flg.: Dersom tjenestepensjonen tas ut etter fylte 67 år, benyttes forholdstallet på uttakstidspunktet. Dette gjelder også dersom det er tatt ut hel eller delvis alderspensjon fra folketrygden på et tidligere tidspunkt.” – Sørg for å få god veiledning- Lovendringen er et resultat av at partene har valgt å videreføre prinsippene i den tidligere offentlige tjenestepensjonsordningen. Der ligger det en begrensning i at summen av folketryden og den offentlige tjenstepensjon ikke kan overstige garantien på cirka 66 prosent. Hvis vedkommende du viser til skal gå av med pensjon når han fyller 67 år nå i 2010, er det viktig at han tar kontakt med oss for å få korrekt og godveiledning tilpasset hans livssituasjon og ønsker om å fortsette i arbeidslivet, sier Steffen Sutorius. Han sier videre at kalkulatorene på websidene til Statens pensjonskasse er korrekte.Kaller det molbopolitikk- Regjeringens oppfyllelse av avtalen som ble inngått mellom partene og regjeringen i 2009, gir dårlige arbeidsinsentiver for dem som ønsker å fortsette i arbeid lenger enn til de fyller 67 år. De som tar ut folketrygd ved 67 år og står i arbeid i et eller to år til, for så å ta ut hele tjenestepensjonen, kommer dårligere ut enn om de tar alt ved 67 år. Det er molbopolitikk, og det er i strid med den avtalen vi inngikk, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio til seniorpolitikk.no. Han snakker generelt og ikke spesielt om noe bestemt årskull.