Pressemelding

Rekordhøy arbeidsglede

Ingen trives bedre i jobben enn arbeidstakere i 60-årene. Det viser årets resultat av Norsk seniorpolitisk barometer, der åtte av ti eldre arbeidstakere svarer at de alltid gleder seg til å gå på jobben.

Av seniorpolitikk, 12. oktober 2010

Fra venstre Kari Østerud

Fra venstre Kari Østerud

For to år siden svarte 73 prosent av arbeidstakere som er 60 år og eldre at de alltid gledet seg til å gå på jobben. I år er denne andelen økt med hele ti prosentpoeng, og er det høyeste resultatet for aldersgruppen noensinne.- Arbeidsglede er en forutsetning for at eldre arbeidstakere velger å fortsette i jobben. Skal vi lykkes med å nå målet om at flere skal jobbe lengre, holder det ikke bare å snakke om økonomi. Til syvende og sist handler fortsatt deltakelse i yrkeslivet om livskvalitet, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.Rapportene for Norsk seniorpolitisk barometer 2010Mestrer arbeidet bestTotalt svarer 68 prosent av de spurte arbeidstakerne at de alltid gleder seg til å gå på jobben. Resultatet er omtrent på linje med tidligere år. Spesielt arbeidstakere med lederansvar gleder seg over arbeidet. Blant toppledere og mellomledere er det henholdsvis 81 og 71 prosent som svarer at de alltid gleder seg. Totalt er det kun fire prosent som svarer at de sjelden eller aldri gleder seg til arbeidsdagen.Norsk seniorpolitisk barometer viser videre at eldre arbeidstakere ikke kommer til kort i forhold til arbeidsoppgavene. Seks av ti i gruppen 60 år og eldre mener de mestrer arbeidsoppgavene meget godt, og ingen andre aldersgrupper har like høy andel.- Eldre arbeidstakere representerer høy verdi og nødvendig kompetanse. De er også en mer stabil arbeidskraft enn de yngre. Eldre fungerer godt i jobben og opplevelsen av mestring og stor arbeidsglede er uttrykk for dette, sier Østerud.Trivselen til eldre arbeidstakere synes også å påvirke deres planlagte pensjonsalder. Barometeret viser at over halvparten av befolkningen ønsker å fortsette i jobben også etter at de har nådd pensjonsalderen. De siste fire årene har andelen eldre (60 år og eldre) som ønsker å jobbe etter at de får rett til pensjon økt fra 56 til 75 prosent.Om Norsk seniorpolitisk barometerNorsk seniorpolitisk barometer kartlegger holdninger på det seniorpolitiske området i arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid.Undersøkelsen er utført av Synovate på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). 1000 yrkesaktive og ca 850 bedriftsledere deltarNoen andre viktige funn i Norsk seniorpolitisk barometer 2010 Oppfatningen av hvor gammel en «senior» er skiller seg stort mellom bransjer. En industriarbeider regnes som «senior» når vedkommende er 53 år gammel. Til sammenligning er en helsearbeider 57 år gammel når vedkommende regnes som «senior» Grensen for å regnes som «senior» i det private næringslivet er i gjennomsnitt 54,9 år. Til sammenligning er grensen i statlig sektor 55,4 år og i kommunal sektor 57,6 år Personer som norske ledere regner som «eldre» i arbeidslivet blir stadig eldre. I gjennomsnitt regnes en person på 55,6 år som «eldre». Dette er ett år høyere enn holdningen var i 2009 og hele fire år høyere enn i 2004