IA-avtalen delmål 3

Rekordhøy yrkesdeltakelse

Mens yrkesaktiviteten totalt sett har gått noe ned, er dette ikke tilfelle for eldre arbeidstakere. Yrkesaktive personer over 50 år forventet i 2011 å være aktive i yrkeslivet i 11 år til. Det er 0,1 år eller mellom fem og seks uker lenger enn i 2009, ifølge Arbeid og velferd nr. 2 2012.

Av Tora Herud, 22. mai 2012

Kari Østerud mener arbeidet med delmål 3 i IA-avtalen må intensiveres. (Foto TH)

Kari Østerud mener arbeidet med delmål 3 i IA-avtalen må intensiveres. (Foto TH)

IA-avtalens delmål 3 er at ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”.- Nå er vi halvveis i perioden, hva tenker du om de nye tallene, Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk?- Der er gledelig at yrkesaktiviteten for de over 50 år endelig øker litt, og at utviklingen igjen begynner å gå i riktig retning. Endringen er imidlertid ikke veldig stor; yrkesaktiviteten har økt med drøye fem uker. Målet er seks måneder innen utgangen av 2013. Det betyr at innsatsen på delmål 3 i IA-avtalen må intensiveres fremover.- Tallene viser at flere kvinner er i arbeid og at en vesentlig del av økningen skyldes nettopp kvinnene. Hva forteller det oss?- Flere kvinner som passerer 50 år, har vært yrkesaktive ”hele livet”, og dette påvirker også sysselsettingen etter fylte 50 år. Utdanningsnivået har dessuten økt, og det gir også økt yrkesaktivitet.- Flere enn forventet tar ut tidligpensjon fra folketrygden. Betyr økningen i yrkesaktiviteten at de likevel fortsetter i arbeid-Det er mye som tyder på at mange benytter seg av muligheten til å kombinere arbeid og pensjon. Dersom det bidrar til at flere kan jobbe lenger, er det veldig positivt. Det blir spennende å følge denne utviklingen fremover. En ”liten” bekymring kan være at tilknytningen til arbeidslivet blir løsere fordi fler velger deltid og mer midlertidige arbeidsavtaler. På sikt kan dette virke negativt på sysselsettingen.