Særaldersgrenser

Rettskraftig sjømannssak

Ferjeselskapet Nye Kystlinks oppsigelse av den 62-år gamle forpleiningsassistenten Solveig Aarland i september 2007, ble av Agder Lagmannsrett i sommer kjent ugyldig. Saken er nå rettskraftig. Saken til maskinist Arne Eikhaugen er anket til Høyesterett.

Av Tora Herud, 8. oktober 2009

Solveig Aarland vant fram i retten. (Foto TH)

Solveig Aarland vant fram i retten. (Foto TH)

Agder lagmannsrett avsa den 24. juni 2009 en dom i oppsigelsessaken to sjøfolk hadde anlagt mot rederiet Nye Kystlink AS. Spørsmålet var hvorvidt rederiet i medhold av sjømannsloven § 19 (1) sjette ledd, kunne si opp forpleiningsassistent Solveig Aarland og maskinist Arne Eikhaugen utelukkende begrunnet i at de var fylt 62 år. Lagmannsretten kom til at oppsigelsene ikke var i strid med diskrimineringsforbudet, men flertallet (2 – 1) kom til at oppsigelsen av Solveig Aarland var ugyldig fordi hun ikke hadde arbeidet lenge nok til å ha krav på sjømannspensjon. Hun ble i den anledning tilkjent erstatning med kr 46.000,-. En av dommerne (mindretallet) mente for øvrig at også oppsigelsen av Arne Eikhaugen var ugyldig, da han tross alt ble ansatt etter at han var fylt 62 år. Rettskraftig sak-Hva innebærer det at Solveig Aarlands sak er rettskraftig?-Rederiet har valgt å ikke påanke avgjørelsen, hvilket innebærer at det nå foreligger en rettskraftig lagmannsrettsavgjørelse som sier at sjømenn over 62 år, som ikke har rett til sjømannspensjon, har et alminnelig stillingsvern på lik linje med alle arbeidstakere uavhengig av alder. Dette innebærer at rederier som vurderer oppsigelse av en sjømann i angjeldende gruppe, heretter må ha en alminnelig saklig grunn for dette, sier Aarland og Eikhaugens advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder. -Hva betyr det for Aarland?-I og med at oppsigelsen er kjent ugyldig innebærer dette at hun fortsatt er ansatt og har krav på lønn inntil ansettelsesforholdet avsluttes. Dette medfører etter min oppfatning at hun både har krav på erstatningsbeløpet og utestående lønn, sier han. Sakens betydning for andre-Kan utfallet av hennes sak få betydning for andre, og på hvilken måte?-Avgjørelsen innebærer at alle sjøfolk som ikke har arbeidet minst 12,5 år på norske skip, heretter ikke kan sies opp på grunn av at de er fylt 62 år. Dette kan for eksempel være en person som får jobb på danskebåten eller på en ferge på Vestlandet i godt voksen alder eller at vedkommende tidligere har seilt på utenlandske skip i mange år. Det er for øvrig et paradoks at jevnaldrende kollegaer på norske skip heretter kan ha forskjellig stillingsvern, hvilket etter min mening illustrerer det meningsløse i aldersgrensen, sier Herlofsen. Ferjeselskapet Nye Kystlink AS er under avvikling ifølge advokat Hege Ajer Petterson i Norges Rederiforbund.-Hva vil denne saken bety for rederienes holdning til eldre arbeidstakere generelt?-De fleste vil rette seg etter denne avgjørelsen. Det vil bli vanskeligere å si opp eldre sjøfolk som ikke har tjent opp nok til å få sjømannspensjon. Men en kan også tenke seg at noen vil vegre seg mot å ansette folk i høy alder som ikke tidligere har arbeidet som sjøfolk, sier Hege Ajer Petterson. Sjømannslovens paragraf 33 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder. Anket til Høyesterett-Hvordan går det med saken til maskinist Arne Eikhaugen?-Jeg har på vegne av Fellesforbundet for sjøfolk og Arne Eikhaugen anket saken til Høyesterett og motparten har inngitt tilsvar. Det er nå opptil Høyesteretts ankeutvalg å avgjøre om de finner saken prinsipiell nok til at den skal behandles i Høyesterett, avslutter Erik Råd Herlofsen.