Aktualitet

Sammensatte årsaker til utstøting.

Arbeidsbelastninger, pensjoneringskultur og omstillinger er blant faktorene som har betydning for tidligpensjonering. Det fremgår av rapporten «Fra utstøting til inkludering» av Fafo-forsker Tove Midtsundstad.

Av seniorpolitikk, 7. mars 2008

Midtsundstad understreker at årsakene til tidligpensjonering er sammensatt. Når en person velger tidligpensjon, er det gjerne flere faktorer som trekker i samme retning. I tillegg til individuelle faktorer som helsetilstand, kompetansenivå og lignende, viser hun at følgende faktorer ved arbeidsplassen har betydning: Fysiske og psykiske arbeidsbelastninger (for eksempel opplevd aldersdiskriminering, manglende innflytelse på jobben etc.) Tap av interesse og motivasjon for jobben blant annet som følge av for lite oppmuntring og støtte fra nærmeste leder. Arbeidsplassens pensjoneringskultur, dfor eksempel uskrevne regler om at man skal gå av tidlig. Omstillinger der de ansatt ikke blir gitt god nok anledning til å medvirke.For å forebygge, tar Midtsundstad blant annet til orde for tiltak som øker mestring og trivsel på arbeidsplassen. Slike opplevelser bedrer evnen til å tilpasse seg endrede jobbkrav, skriver hun. Dette er spesielt viktig når det gjelder frivillige førtidspensjonsordninger som  AFP. Følelsen av mestring har i tidligere studier blitt ansett som sentralt for at for eksempel lærere skal ønske å forlenge yrkeskarrieren. Kompetanseutvikling er en nøkkelfaktor.«Fra utstøting til inkludering» er den første helhetlige kartleggingen av seniorpolitisk praksis i Norge. Den baserer seg på data fra en representativ undersøkelse blant norske virksomheter med ti eller flere ansatte der minst én var over 60 år. Den viser blant annet at en rekke seniorpolitiske tiltak har ikke fått gjennomslag som forventet: Få virksomheter har satset på seniorpolitikk som følge av IA-avtalen. Arbeidslivssentrene som kan bistå IA-virksomheter som har forpliktet seg til å jobbe i forhold til delmål 3 om seniorpolitikk,  blir i liten grad benyttet. Det gjaldt 28 prosent av virksomhetene. Ordningen med redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år, hadde liten effekt. Ordningen gjaldt fra 1. juli 2002 til utgangen av 2006.Las ned Fafo-rapporten Fra utstøting til inkludering. En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere.