Aldersdiskriminering

SAS-piloter får gjeninntre i stillingene

En kjennelse avsagt av Borgarting lagmannsrett 5. januar gir åtte SAS-piloter rett til å gjeninntre i stillingene de måtte tre ut av i september i fjor. Fire andre piloter får også fortsette.

Av Tora Herud, 13. januar 2010

Pilot Erik Reed Mohn og advokat Alex Borch. (Foto TH)

Pilot Erik Reed Mohn og advokat Alex Borch. (Foto TH)

Høsten 2008 ble i alt rundt 50 piloter i SAS i Sverige, Danmark og Norge sagt opp. SAS begrunnet oppsigelsene med behov for nedbemanning. Samtlige oppsagte piloter var over 60 år eller ville bli det i løpet av oppsigelsestiden. Pilotene i alle tre landene stevnet SAS for usaklig oppsigelse. De danske pilotene vant fram med sin sak i det danske Ligebehandlingsnævnet. De svenske pilotene tapte sin sak i Sverige og anket ikke. De ti norske pilotene tapte også, i tingretten, men har anket til lagmannsretten.Dette er saken:Asker og Bærum tingrett frifant den 15. juli i fjor SAS, da domstolen mente at det forelå saklige oppsigelser og en rasjonell begrunnelse for forskjellsbehandlingen av piloter over og under 60 år. Det var ingen tvil om at oppsigelsene av piloter over 60 år var ”diskriminerende” og således i utgangspunktet ulovlig. Spørsmålet var imidlertid om lovens unntaksbestemmelse kom til anvendelse. Denne har følgende ordlyd: ”Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet…” SAS har i lengre tid hatt behov for å redusere staben. Tingretten mente at SAS hadde anledning til å foreta en avveining mellom de yngre pilotene med kortest ansiennitet, og veie disse opp mot piloter over 60 år. I og med at pilotene over 60 år var berettiget til en god pensjon, kom retten til at forskjellsbehandlingen var nødvendig for å oppnå et saklig formål og at oppsigelsene av pilotene over 60 år, ikke var uforholdsmessig inngripende overfor dem. Pilotene tapte derved søksmålet og ble også dømt til å betale kr 900.000,- i sakskostnader til SAS. I tillegg kommer kostnader til egen advokat. Pilotene ble i tillegg dømt til å fratre sine stillinger fra og med 1. september 2009.Ti piloter anket- Alle de ti pilotene har anket tingrettens dom vedrørende oppsigelsens saklighet. I tillegg anket de åtte pilotene som ble pålagt å fratre, tingrettens avgjørelse om fratredelse til Borgarting lagmannsrett. Kjennelsen som ble avsagt 5. januar ga disse åtte pilotene rett til å gjeninntre i stillingene sine så lenge saken er under behandling. SAS har anket kjennelsen til Høyesteretts ankeutvalg, sier pilotenes advokat Alex Borch i advokatfirmaet Hjort. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 15-11 er at en oppsagt arbeidstaker har rett til å stå i stilling under behandlingen av saken for retten, og det følger av bestemmelsens forarbeider at det skal mye til før retten skal avsi kjennelse om fratreden. Dette gjelder særlig hvor oppsigelsen er begrunnet i forhold på virksomhetens side, ifølge kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett. – Lagmannsretten har i tillegg faktisk lagt vekt på at det er mest sannsynlig at oppsigelsene vil bli kjent usaklige, sier Alex Borch. Får stå i stillingene inntil videre1. juli i fjor ble ytterligere fire norske piloter rundt 60 år oppsagt i SAS. Begrunnelsen var behov for ytterligere nedbemanning. Alle fire har gått til sak mot SAS. Pilotene mener oppsigelsene er usaklige og ugyldige, først og fremst på grunn av aldersdiskriminering. SAS fremsatte begjæring om at saksøkerne skulle fratre sine stillinger så lenge saken er til behandling. – Jeg fikk oppsigelsen den dagen jeg fylte 60 år, og har ikke fått lov til å fly siden juni i fjor. Siden da har jeg gått på bakken med full lønn og uten å gjøre et slag. SAS tillater ikke piloter å fly de oversjøiske rutene (til Asia og USA) etter fylte 60 år. Det synes jeg er helt håpløst, sier SAS-pilot Erik Reed Mohn. Han mener at han og kollegene tvinges ut i pensjon. I SAS-pilotenes kollektivavtale står det at pensjonsalderen er 60 år, men det offentlige regelverket for flysertifikater setter aldersgrensen til 65 år. Selv om Reed Mohn har vært medlem av Norske SAS-flygeres Forening (NSF) i 30 år, får han ingen støtte fra foreningen nå. 8. januar i år avsa Asker og Bærum tingrett kjennelse vedrørende fratredelsesspørsmålet for de fire pilotene som ble sagt opp sommeren 2009. Tingretten legger Borgarting lagmannsretts kjennelse i saken til de ti pilotene til grunn for vurderingen i denne saken. De fire pilotene får dermed stå i stillingene sine så lenge saken deres er til behandling. SAS må dessuten dekke pilotenes saksomkostninger.