9 spørsmål om seniorpolitikk

Se etter kompetanse og erfaring

- Ledere bør først og fremst se på kompetanse og erfaring, og til hvordan en arbeidssøker vil passe inn i laget man har på arbeidsplassen, sier Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen.

Av Tora Herud (Foto Eivind Griffith Brænde, Scanpix), 25. oktober 2010

- Vær mer opptatt av det friske enn det syke

- Vær mer opptatt av det friske enn det syke

1. Arbeidsledigheten blant eldre arbeidstakere er lav, men når én over 60 år først blir ledig, tar det lengre tid før hun eller han kommer seg tilbake til jobb. Hvorfor tror du det er slik?-Jeg tør nesten ikke spekulere i årsaken, men det kan jo ha noe med at mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette eldre arbeidstakere. Det har de ingen grunn til.  2. Folketrygdloven sier at det kan ytes dagpenger til arbeidsledige fra fylte 64 år og uavbrutt fram til fylte 67 år, men denne ordningen foreslår regjeringen å fjerne fra 1. januar 2011. Begrunnelsen er at: ”Eldre bør ikke gjennom særregler stimuleres til å tilpasse seg passive ytelser før pensjoneringsalder”. Er dette riktig eller galt?- Jeg er enig i at det ikke burde være slike særregler for seniorer.  3. Hva er det viktigste ledere kan gjøre for holde på eldre medarbeidere?- Fleksibilitet tror jeg er helt avgjørende. Pluss å behandle eldre medarbeidere som en ressurs, ikke en potensiell belastning.  4. Er det noe ledere bør være spesielt oppmerksomme på når de får søknader fra eldre arbeidssøkere?- Nei, egentlig ikke. De bør først og fremst se på kompetanse og erfaring, og til hvordan vedkommende vil passe inn i laget man har på arbeidsplassen. Fleksibilitet er kanskje litt viktigere for mange seniorer enn andre, men i utgangspunktet burde arbeidsgivere alltid forsøke å legge opp arbeidet slik at de ansatte trives og vil fortsette.   5. Hva er det viktigste arbeidstakere over 50 år kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere?- Ha et yrke de trives med, passe på seg selv, for eksempel trene litt for å unngå belastningsskader, og forsøke å jobbe med den friske delen i stedet for å fokusere på å være hjemme med den syke delen.   6. Hvilke råd vil du gi en person som har sendt mange jobbsøknader uten å få napp?- Det må du nesten spørre noen andre om. Som politiker er jeg ikke kvalifisert til å gi folk jobbsøkertips.  7. Regjeringen ønsker å stimulere til at folk tar mer utdanning og står lenger i arbeid. Er det ikke da et paradoks at nettopp disse får høyere skatt som pensjonister?- Jo, det er et paradoks. Og utdanning blir også i for liten grad belønnet gjennom pensjonssystemet.  8. Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning?- Folk har forskjellig kompetanse og egenskaper. Mange seniorer har erfaring og kunnskap som en del unge kanskje mangler. Jeg tror mangfold skaper godt lagarbeid.  9. Hva må til å for å få flere godt voksne til ta etter- og videreutdanning?- En skikkelig etterutdanningsreform, pluss, selvfølgelig, arbeidsgivere som er villige til å gi både tid og noen økonomiske midler til etterutdanning.