Sandefjord kommune

Seniorpolitikk i endring

For å få vite mer om hva som må til for holde på seniorene, deltok Sandefjord kommune i forskningsprosjektet ”Opplevelse av kyndighet: om å fremme nærvær i seniorers arbeidsliv” i regi av Høgskolen i Vestfold (HiVe).

Av Tora Herud, 10. mai 2012

Anny Elisabeth Hanedalen. (Foto TH)

Anny Elisabeth Hanedalen. (Foto TH)

Tidligere hadde Sandefjord kommune en ordning med livsfasetillegg på 40.000 kroner i året per arbeidstaker til ulike tiltak for å beholde seniorene og deres kompetanse lenger.- Denne ordningen ble fjernet ved årsskiftet, Per i dag er rekrutteringen av unge god, men vi ser det som en fordel å ha god aldersblanding. Sånn sett skiller Lunden senter for demensomsorg seg litt fra de andre institusjonene for eldre. Lunden har nok flere seniorer i forhold til yngre enn de andre. Vi er praksissted for mange ulike yrkesgrupper. Som IA-virksomhet har vi også fokus på tilrettelegging i forhold til ansattes helse, sier Anny-Elisabeth Hanedalen, seksjonsleder for institusjoner og bofellesskap.Har kartlagt behovSandefjord kommune har kartlagt behovet for personell i helse- og sosialetaten i perioden 2009 til 2025.- Vi går gjennom og justerer denne kartleggingen hvert år. I 2011 hadde vi blant annet ekstra behov for folk fordi vi åpnet et nytt sykehjem. Antall eldre i kommunen øker og tjenestene må sees i sammenheng med denne økningen. Vi ønsket å delta i forskningsprosjektet ved HiVe for å få vite mer om hva som må til for holde på seniorene, sier Anny-Elisabeth Hanedalen,.Kommunen har satt i gang et trainee-prosjekt for å rekruttere flere ingeniører, men det er i helse- og omsorgsfagområdet behovene vil være størst.- Her jobber vi blant annet med kompetanseheving i geriatrisk vurderingskompetanse for sykepleiere. Dette er også et samarbeid med HiVe. Som et annet ledd i å øke ansattes kompetanse, har vi ulike fag- og utviklingstiltak i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for hele Vestfold.