Seniorpolitikk

Seniorpolitikken i Alna bydel

Utviklingen i arbeidsmarkedet ogalderssammensetningen i befolkningen vil også for Bydel Alnasvedkommende innebære utfordringer med hensyn til å beholde ansatte helttil de når pensjonsalder. Det må i større grad legges til rette for åbenytte ansattes kompetanse og innsatsvilje i ulike livsfaser og helearbeidslivsløpet, med spesiell fokus på seniorer.

Av Tora Herud, 30. april 2014

Vi vil at: (strategier)Flere ansatte skal stå i arbeid fram til oppnådd pensjonsalder for stillingenAnsatte skal verdsettes i forhold til alder, kunnskap og livserfaringVed at: (tiltak)Det gis mulighet for individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver og alternativ karrrierevei dersom dette er mulig for tjenestenDet gjennomføres obligatoriske seniorsamtaler fra fylte 55 år for å kartlegge ønsker og behov for den videre karriereVed ledighet i stillinger vurderes disse omgjort til stillinger som kan tilpasses seniorerSeniorer kan ved uttak av gradert AFP planlegge fleksibel uttak av fritid sammen med leder i forhold til tjenestestedets behov og uten vesentlig ulempe for virksomhetenSeniorers kompetanse og erfaring benyttes i opplæring og veiledning;mentorordning/fadderordningSeniorer får de samme muligheter for opplærings- og kompetansehevende tiltak som øvrige medarbeidere6Fra fylte 62 år kan trening med inntil 1 times varighet pr. uke innvilges innenfor arbeidstiden dersom dette ikke fører til vesentlig ulempe for virksomhetenFra fylte 62 år kan seniorer i 100 prosent stillinger, innenfor Oslo kommunes personalreglement § 7d, innvilges en fridag pr. mnd. (ikke juli og august og maks 10 dager pr. år). Fridager kan ikke samles opp, men må avvikles innenfor den enkelte måned. Fridag avtales med leder. Arbeidstakere i 75-99 prosent stilling vil etter fylte 62 år få tilbud om en fridag hver annen måned (ikke juli og august – maks 5 dager pr. år). Fridager kan ikke samles opp, men må avvikles innenfor fastsatt tidsperiode. Fridag avtales med leder. Ved sykefravær mer enn 3 dager innenfor samme måned, faller fridagen bort.Bydelen opplyser at den i tillegg har prosedyrer der det ved ledighet i stillinger skal vurderes om den skal omgjøres for tilpasning for arbeidstaker over 55 år, som har gitt tilbakemelding om behov for tilrettelegging.Nasjonal bemanningsnorm for barnehagerIfølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det minimum være én pedagogisk leder per 18 barn over tre år og én pedagogisk leder per 9 barn under tre år. Pedagognormen er ikke en norm for gruppestørrelse, men kan være oppfylt for barnehagen som helhet.