Eldre arbeidstakere jobber mer

Seniorsysselsettingen øker i Norge i forhold til før korona

Tall fra NAV viser en ganske klar økning i andelen av befolkningen som er arbeidstakere for alle alderstrinn 50–74 år, når vi sammenlikner utgangen av 2. kvartal 2019 med utgangen av 2. kvartal 2022.

Av Berit Solli, 14. oktober 2022

Lien portrett

Avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling. (Foto Tora Herud)

I Storbritannia har ennå ikke sysselsettingen kommet tilbake til nivåene før pandemien. Den som kan mest om status for norske eldre arbeidstakere, er NAVs avdelingsdirektør Ole Christian Lien.

Han forteller at tallene så langt viser at situasjonen i Norge er en helt annen enn i Storbritannia. Han har tall fra både Statistisk sentralbyrå (beste tall) og fra NAV (nyeste tall). De to måler på noe ulike måter, men de viser samme tendens.

SSB: Økt litt fra Q419 til Q421

Se kilden hos SSB her.

Den beste kilden er registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB. Det er tall som inkluderer både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Tallene gjelder for 4. kvartal hvert år, og er dermed bare publisert til og med 4. kvartal 2021.

Når vi ser hele aldersgruppen 50-74 år samlet, har andelen sysselsatte i denne gruppen økt med 0,1 prosentpoeng fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021, som i praksis betyr omtrent uendret – og at sysselsettingen var tilbake på samme nivå som før pandemien.

Sysselsettingen for aldersgruppen 50-74 år har økt for noen alderstrinn og gått ned for andre når vi sammenliknet 4. kvartal 2019 og 4. kvartal 2021 for ettårige aldersgrupper.

NAV: Økt tydelig Q222

“Vi har tilgang til noen ferskere tall enn dette i NAV fra Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret som går til og med 2. kvartal 2022. Ulempen er at dette bare inkluderer arbeidstakere, ikke selvstendig næringsdrivende. Her finner vi en ganske klar økning i andelen av befolkningen som er arbeidstakere for alle alderstrinn 50–74 år når vi sammenlikner utgangen av 2. kvartal 2019 med utgangen av 2. kvartal 2022. Totalt for hele aldersgruppen 50–74 år har økningen vært på 0,8 prosentpoeng,” skriver Lien i en e-post.

Lien fortsetter:

“Blant arbeidstakere kan vi dermed konkludere med at sysselsettingen allerede er høyere blant seniorer enn den var før pandemien. Økningen er her størst for aldersgruppen 50–66 år. Det har vært lavere økning (men dog økning) for aldersgruppen 67–74 år.”

Forskjellen i tall

Årsaken til forskjellen mellom SSBs tall og tall fra Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret er nok dels at det er forskjellige tidsperioder (at sysselsettingen har økt fra 2021 til 2022), men det kan også skyldes at utviklingen ikke har vært like positiv for selvstendig næringsdrivende som for arbeidstakere. Selvstendig næringsdrivende utgjør en betydelig andel av de eldste sysselsatte (og i økende grad med økt alder).

Korona kan få seniorer til å slutte å jobbe tidligere