5 spørsmål om IA-avtalen

sett Nye ambisiøse mål

- Den demografiske utviklingen og prognoser om fremtidig mangel på arbeidskraft kan true morgendagens velferdsordninger. Derfor er IA-avtalens delmål 3 så viktig for både samfunn, den enkelte arbeidsplass og for enkeltindividet, sier seniorrådgiver Roger

Av Tora Herud, 1. oktober 2013

Roger Moen.

Roger Moen.

Vi har generelt en høy yrkesdeltakelse blant seniorer i norsk arbeidsliv. OECD-rapporten om seniorpolitikk i Norge viser at 71 prosent av alle 55-64-åringer var i arbeid i 2012. Tall fra Nav viser at personer over 50 år kan forvente å jobbe 11,2 årsverk til i gjennomsnitt.SSP jobber særlig med delmål 3 i den eksisterende IA-avtalen, som lyder slik: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”. Avtalen gir dessuten IA-virksomhetene en forpliktelse til å:Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens seniorpolitikk og i det systemiske arbeidet.Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren.- Er jobben gjort og målet nådd, eller hva bør det jobbes videre med?- Dersom utviklingen i 2013 fortsetter som i 2012 ser det ut til at delmål 3, som det eneste delmålet i IA-avtalen, vil nås. Men selv om det vil skje, er det absolutt et potensiale for å nå lenger. Det viser bl.a. evalueringen fra SINTEF og Norsk seniorpolitisk barometer.- Hvor opptatt er virksomhetene av den demografiske utfordringen, og planlegger de for den?- Evalueringen av IA-avtalen viser at det fortsatt er for få virksomheter som tenker langsiktig i sin personalplanlegging, senior- og livsfaseperspektivet mangler. Kanskje er ikke alle virksomheter like opptatt av om Norge vil mangle arbeidskraft i 2020? Evalueringen viser også at det er store forskjeller i opplevelsen av delmål 3 mellom ledere og tillitsvalgte. Det virker ikke som om partssamarbeidet er på plass her, slik som i sykefraværsarbeidet.- Hva bør være målet for seniorpolitikken i en ny IA-avtale?- SSP vil fremme forslag overfor partene i arbeidslivet og regjeringen om å sette nye, ambisiøse mål. Det innebærer å forlenge yrkesaktiviteten ytterligere, slik at vi når 12 årsverk etter fylte 50 år i løpet av neste IA-periode. Og så vil vi foreslå at avtalen blir tydeligere på hva som forventes av den enkelte IA-virksomhet og hvilke målsetninger som er relevante.- Hvilke virkemidler anbefaler SSP IA-virksomhetene å ta i bruk for å få folk til fortsette lenger i arbeid?- Alle IA-virksomhetene er forpliktet til å sette mål, også på delmål 3. Et viktig steg for alle virksomheter er å se hvordan seniorperspektivet kan integreres i personalpolitikk og ledelse. Ta kontakt med arbeidslivssentrene, de har spisskompetanse på delmål 3.Vi merker at NAVs arbeidslivssentre har økt aktiviteten sin på dette området de siste par årene. Det er et senter i hvert fylke, og SSP har bare det siste året besøkt over halvparten av dem. Delmål 3 har i dag en solid forankring både i direktoratet og ute ved det enkelte arbeidslivsenter. Den store forskjellen fra forrige avtale er Koordineringsenheten i NAV. Den gjør en veldig god jobb og gir bl.a. den enkelte rådgiver økt legitimitet for å satse mer på delmål 3 arbeid overfor den enkelte IA-virksomhet.- Hvordan kan en ny IA-avtale få virksomhetene mer interessert i å beholde seniorene?- Vi ønsker at delmål 3 skal bli tydeligere og få økt oppmerksomhet i hverdagen. Da mener vi det er nødvendig at ledere og tillitsvalgte sikres opplæring fra arbeidslivssentrene, slik de får på sykefraværsarbeid og inkludering. En ny IA-avtale håper vi kan forbedre dette. Dette vil også styrke partssamarbeidet lokalt. I tillegg mener vi at en tilgjengelig og profesjonell karriereveiledningstjeneste også må gjelde for personer over 50 år. Tradisjonelt har karriereveiledning vært knyttet til unge voksne og deres inntog i arbeidslivet, nå håper vi også på en tjeneste som kan bidra til at flere godt voksne kan skifte karriere hvis de ønsker det. Økt mobilitet er viktig for at flere kan forlenge sin yrkeskarriere. Her tror vi det ligger mange spennende utfordringer å ta fatt på.