Aldersgrenser

Sjømannssak oppe i ESP i Strasbourg

Den Europeiske Sosialpakt (ESP) i Strasbourg behandler denne uken spørsmålet om den særnorske aldersgrensen på 62 år for sjømenn krenker den grunnleggende rett til arbeid. –Norge tiltrådte konvensjonen i 1965 og det er første gang en klage mot Norge skal realitetsbehandles, sier advokat Erik Råd Herlofsen.

Av Tora Herud, 22. mars 2013

Fra saken i Høyesterett. (Foto TH)

Fra saken i Høyesterett. (Foto TH)

Hva saken handler om, blir av Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) illustrert slik: Hvordan kan norske myndigheter forsvare at en 62-åring skal nektes å være bartender eller resepsjonist på norske skip etter fylte 62 år, mens en helikopterpilot derimot kan fly i Nordsjøen til han er 65 år, og en bussjåfør kan kjøre skoleelever på all slags føre til han fyller 75 år?Det er tre år år siden Høyesterett under dissens kom til at sjømannen Arne Eikhaugen kunne sies opp på grunn av fylte 62 år, (Kystlink-dommen). Dette på tross av at han var ansatt etter at han fylte 62 år.FFFS aksepterte ikke dommen og mente den var uriktig. Forbundet mener aldersgrensen krenker sjøfolks grunnleggende rett til ikke å få sitt ansettelsesforhold avsluttet uten gyldig grunn, og klaget derfor Norge inn for Den Europeiske Komité for Sosiale Rettigheter i Strasbourg, som forvalter Den Europeiske Sosialpakt. Staten v/Regjeringsadvokaten har forgjeves forsøkt å få klagen avvist.Les også: Sjømannssak til ESP i StrasbourgErik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, fører saken for FFFS.- Det blir interessant å se om ESP er enig med Fellesforbundet for sjøfolk. Dersom Norge har krenket sosialpakten vil en naturlig konsekvens være å endre aldersgrensen i sjømannsloven og dekke forbundets kostnader i sakens anledning, sier advokat Erik Råd Herlofsen.Dette er saken:Arne Eikhaugen og Solveig Aarland mente oppsigelsene i ferjeselskapet Nye Kystlink var i strid med aldersdiskrimineringsforbudet og aksepterte de ikke. Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) har støttet sjøfolkene siden de tok ut stevning for Nedre Telemark tingrett 9. mai 2008 (første instans). Tingretten frifant rederiet den 8. september 2008 og tilkjente rederiet saksomkostninger.Dommen ble påanket og Agder lagmannsrett (2. instans) avsa dom den 24. juni 2009, med det resultatet at anken fra Arne Eikhaugen ble forkastet med dissens, mens anken fra Solveig Aarland ble tatt til følge da hun ikke hadde nok pensjonsopptjening. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.Dommen mot Eikhaugen ble påanket til Norges Høyesterett (3. instans), som ved dom avsagt den 18. februar 2010 forkastet anken med dissens (4 – 1). Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.