Aldersgrenser

Sjømannssak til ESP i Strasbourg

For første gang vil en klage mot Norge bli behandlet i forhold til Den Europeiske Sosialpakt (ESP) i Strasbourg. Saken gjelder aldersgrensen på 62 år for sjømenn. - Vi mener at den særnorske aldersgrensen for sjømenn på 62 år er i strid med internasjonale konvensjoner, sier advokat Erik Råd Herlofsen.

Av Tora Herud, 15. juni 2012

Fra saken i Høyesterett. (Foto TH)

Fra saken i Høyesterett. (Foto TH)

Hva saken handler om, blir av Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) illustrert slik: Hvordan kan norske myndigheter forsvare at en 62-åring skal nektes å være bartender eller resepsjonist på norske skip etter fylte 62 år, mens en helikopterpilot derimot kan fly i Nordsjøen til han er 65 år, og en bussjåfør kan kjøre skoleelever på all slags føre til han fyller 75 år?Det er to og et halvt år siden Høyesterett under dissens kom til at sjømannenArne Eikhaugenkunne sies opp på grunn av fylte 62 år, (Kystlink-dommen). Dette på tross av at han var ansatt etter at han fylte 62 år.Urimelige aldersgrenserFFFS er opptatt av at seniorer som er friske og som ønsker å arbeide lenger, gis anledning til det. Både fordi Norge har behov for arbeidskraft og fordi det er helsemessig og sosialt fornuftig for den enkelte som ønsker å arbeide, å få lov til dette.- Etter fylte 50 år blir alle sjøfolk undersøkt av sjømannslege hvert år og må slutte om helsesjekken ikke bestås. Ved fylte 62 år hjelper det imidlertid ikke lenger om du er frisk. Stillingsvernet bortfaller da. Forbundet har lenge kjempet mot den urimelig lave aldersgrensen, som er mer enn 60 år gammel og som ble fastlagt i en tid hvor skipene var skrøpelige og levealderen vesentlig lavere enn i dag, sier formann i FFFS Leif R. Vervik.I 2008 bisto forbundet sjøfolkeneArne Eikhaugenog Solveig Aarland som var oppsagt av rederiet Nye Kystlink utelukkende på grunn av deres alder. Solveig Aarland vant sin sak i Agder lagmannsrett fordi hun ikke hadde krav på sjømannspensjon, mens resultatet ble det motsatte for Arne Eikhaugen. Høyesterett kom deretter (4 – 1) til at aldersgrensen sto seg.- FFFS kan imidlertid ikke akseptere en uriktig dom og mener aldersgrensen krenker sjøfolks grunnleggende rett til ikke å få sitt ansettelsesforhold avsluttet uten gyldig grunn. Klage er derfor sendt til Den Europeiske Komité for Sosiale Rettigheter i Strasbourg, som forvalter Den Europeiske Sosialpakt. Staten v/Regjeringsadvokaten har i flere måneder forgjeves forsøkt å få klagen avvist, men har nå fått frist til 8. september til å forklare hvorfor de mener 62-årsgrensen er nødvendig, sier Vervik.Endres aldersgrensen for sjøfolk?Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, fører saken for FFFS.-Hvordan tolker du ESPs vurdering?- At komiteen for første gang i sosialpaktens 50 år lange historie vil realitetsbehandle en klage mot Norge, tilsier at det i hvert fall er noen medlemmer i komiteen som mener 62-årsgrensen for sjømenn krenker sosialpaktens regler, sier han.-Kan Norge bli dømt for lovbrudd?- Dersom komiteen kommer til at det foreligger en krenkelse, er Norge folkerettslig forpliktet til å respektere avgjørelsen og må redegjøre for hvordan de vil innrette seg etter denne. Norsk Høyesterett har dessuten i flere saker lagt avgjørende vekt på avgjørelser avsagt i forhold til sosialpakten.- Vil andre senere dommer i Høyesterett kunne få betydning for denne saken nå?- Jeg tror komiteen vil vektlegge EU-dommen om pilotene i Lufthansa og den tilsvarende helikopterpilot-dommen i Høyesterett, hvor deres 60-årsgrense ble ansett for å være ugyldig. Begge disse dommene er nyere enn saken til Arne Eikhaugen. Dersom komiteens konklusjon blir at det foreligger en krenkelse, antas for øvrig at sjømannslovens aldersgrense vil bli endret. I motsatt fall må det påregnes en rekke nye søksmål, sier Erik Råd Herlofsen.Dette er saken:Arne Eikhaugenog Solveig Aarland mente oppsigelsene i ferjeselskapet Nye Kystlink var i strid med aldersdiskrimineringsforbudet og aksepterte de ikke. Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) har støttet sjøfolkene siden de tok ut stevning for Nedre Telemark tingrett 9. mai 2008 (første instans). Tingretten frifant rederiet den 8. september 2008 og tilkjente rederiet saksomkostninger.Dommen ble påanket og Agder lagmannsrett (2. instans) avsa dom den 24. juni 2009, med det resultatet at anken fraArne Eikhaugenble forkastet med dissens, mens anken fra Solveig Aarland ble tatt til følge. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.Dommen mot Eikhaugen ble påanket til Norges Høyesterett (3. instans), som ved dom avsagt den 18. februar 2010 forkastet anken med dissens (4 – 1).  Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.Sjømannsloven § 19 gir et rederi anledning til å si opp en sjømann som er fylt 62 år og som har rett til sjømannspensjon, det vil si minst 12,5 års fartstid på et norskregistrert skip. På et danskregistrert skip kunne Eikhaugen arbeidet til han fyller 70 år.