Bortfall av stillingsvern ved fylte 62 år

Sjømannssak til høyesterett

Arne Eikhaugen var fylt 62 år da han ble ansatt som elektriker i ferjeselskapet Nye Kystlink AS. Så plutselig fikk han i 2008 beskjed om han skulle sies opp fordi han var over 62 år. 26. januar skal saken opp i Høyesterett.

Av Tora Herud, 22. januar 2010

Arne Eikhaugen ble ansatt etter fylte 62 år

Arne Eikhaugen ble ansatt etter fylte 62 år

Det er første gang Høyesterett skal vurdere diskrimineringsvernet for eldre arbeidstakere. Arne Eikhaugen krever oppsigelsen kjent ugyldig og erstatning. Eikhaugen representeres av advokat Erik Råd Herlofsen i advokatfirmaet Ræder. Tvetydig lov Ved oppsigelsen av Eikhaugen brukte ferjeselskapet § 19 i Sjømannsloven. Den verner sjøfolk mot usaklig oppsigelse, men har en unntaksbestemmelse som lyder slik: ”Oppsigelse med fratreden før fylte 62 år som alene skyldes at sjømannen har rett til pensjon etter lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn, skal ikke ansees å ha saklig grunn…” Bestemmelsen er tidligere fortolket dit hen at ved oppsigelse etter fylte 62 år, trenger ikke arbeidsgiver noen saklig grunn. Spørsmålet er om denne forståelsen står seg etter at sjømannsloven i 2007 innførte forbud mot diskriminering blant annet på grunn av alder. -Ledelsen begrunnet først oppsigelsen med at jeg ikke passet inn i systemet. Jeg spurte om jeg hadde utført jobben for dårlig, om det var noe galt med oppførselen min eller om jeg manglet utdanning. Jeg fikk til svar at alt dette var bra, men at de mente de kunne si meg opp fordi jeg var over 62 år, sa Arne Eikhaugen til seniorpolitikk.no i august 2008. Han har vært til sjøs hele livet. Flere rettsrunderEikhaugens sak var først oppe i Nedre Telemark Tingrett i Skien, senere i Agder Lagmannsrett. I lagmannsretten var det dissens med to dommere mot én.-En av dommerne i Lagmannsretten mente oppsigelsen av Arne Eikhaugen var ugyldig fordi han ble ansatt av Nye Kystlink AS etter at han fylte 62 år, og at ferjeselskapet av den grunn ikke kunne påberope seg 62-årsgrensen. De andre to dommerne var imidlertid uenig i dette og Eikhaugen tapte saken. Han anket derfor, og med støtte fra Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS), saken til Høyesterett, sier Erik Råd Herlofsen.Nye Kystlink AS representeres av advokat Viggo Bondi ved Norges rederiforbund.-Vi ser ikke at det er noen motstrid mellom aldersgrensen i sjømannsloven og diskrimineringsbestemmelsene. Aldersgrensen er ikke i strid med menneskerettighetene. Vi  mener at aldersgrensen gjelder selv om man blir ansatt etter 62 år, sier Bondi til seniorpolitikk.no, og ønsker ikke å si noe ut over dette. Kollega vant fram Eikhaugens kollega, forpleiningsassistent Solveig Aarland, ble oppsagt samtidig og med samme begrunnelse i 2007, også hun var fylt 62 år. Men i motsetning til Eikhaugen hadde hun langt kortere fartstid til sjøs. Leder i FFFS, Leif R. Vervik, sa til seniorpolitikk.no at forbundet ikke finner seg i at eldre sjøfolk skal behandles annerledes enn andre arbeidstakere.-Jeg tror ikke arbeidsgiverne tenker så mye på hva folk skal leve av. Solveig Aarland er oppsagt til ledighet på grunn av alderen. Hun har ikke jobbet lenge nok i dette yrket til å få sjømannspensjon. Og ingen til sjøs har så langt jeg vet avtalefestet pensjon (AFP), sa Vervik. Etter oppsigelsen måtte Solveig Aarland leve på dagpenger (arbeidsledighetstrygd) fra NAV. Dette utgjør kun 62 prosent av hennes tidligere grunnlønn.Oppsigelsen av Solveig Aarland ble kjent ugyldig av Agder Lagmannsrett sist sommer og hun ble samtidig tilkjent en erstatning og dommen er nå rettskraftig.