Forslag til ny sjømannspensjon

Sjømenn bør kunne jobbe lenger

Et offentlig utvalg har kommet med forslag til en ny pensjonsordning for sjømenn som er tilpasset fleksibel pensjonsalder og alleårsopptjening, i tråd med pensjonsreformen.

Av Av Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan, 6. februar 2015

Aldersgrensen for sjømenn ble endret fra 62 år til 70 år i 2014. (Arkivfoto Siv-Elin Nærø)

Aldersgrensen for sjømenn ble endret fra 62 år til 70 år i 2014. (Arkivfoto Siv-Elin Nærø)

Utredningen er sendt på høring med frist til 19. juni. 2015 for å avgi høringssvar. Det offentlige utvalget har levert NOU 2014:17 «Pensjonsordninger for arbeidstakere til sjøs». Utvalget har blant annet hatt representanter både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, samt representanter fra myndighetene, og ble ledet av artikkelforfatteren. Pensjonstrygden omfatter i dag i overkant av 30.000 aktive sjømenn, men det er mer enn 150.000 personer som har vært innom sjømannsyrket på et tidspunkt og som dermed er med i pensjonstrygden. En stor andel av de som er aktive sjømennene i dag, er ansatt på skip eller flyttbare innretninger som er tilknyttet oljesektoren. Pensjonstrygden ble etablert rett etter 2. verdenskrig. Norges har videre påtatt seg pensjonsforpliktelser overfor sjømenn ved å ratifisere en internasjonal konvensjon som omhandler pensjon for sjømenn, ILO-konvensjon nr. 71. I tillegg til pensjonstrygden har de fleste rederier en tjenestepensjonsordning for sine ansatte, blant annet for å oppfylle krav om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsalder og utbetalingstidPensjonstrygden for sjømenn kan i dag gi en pensjon fra 60 til 67 år. Aldersgrensen for sjømenn er etter skipsarbeidsloven 70 år. Denne ble endret i 2014, og før dette var grensen 62 år. Utvalget foreslår å endre den nedre grensen for uttak av pensjon til 62 år, som for folketrygd, AFP og tjenestepensjonsordningene. Dette vil ikke ramme så stor del av medlemsmassen til trygden, siden de fleste ikke vil ha krav på utbetaling før 62 år eller senere. Samtidig foreslås det en rimelig lang overgangsperiode, 10 år, for at sjømenn og deres arbeidsgivere skal kunne tilpasse seg denne nye nedre grensen. Særlig vil det kunne være en utfordring å finne gode løsninger for sjømenn som mister helsesertifikatet i høy alder.Kriterier for å få pensjonDet er en rekke krav til arbeidstid til sjøs for å få full utbetaling fra sjømannstrygden. F.eks. gis det ikke pensjon før 62 år dersom sjømannen fortsatt er i arbeid. Samtidig må sjømannen ha arbeidet som sjømann i minst 10 år etter fylte 40 år for å ha rett på pensjon fra 60 år. Og tid som sjømann på under 12,5 år gir kun en symbolsk utbetaling.Med det nye forslaget vil kriteriene for å få pensjon fra trygden være langt enklere å oppfylle for sjømenn. Forslaget går på at alle kriteriene fjernes, men at det likevel kreves 3 års opptjening som sjømann for å ha rett på pensjon fra trygden. Utvalget har videre foreslått å videreføre bestemmelsen om at uføre ikke får utbetalt pensjon. Ellers foreslås det også å fjerne alle samordningsreglene som i dag gjelder for opptjening i pensjonstrygden for fiskere og i offentlige tjenestepensjon. Fastsettelse av årlig pensjonPensjonen beregnes i dag ut fra forskjellig nivå for «overordnete» og «underordnete», og uavhengig av lønnsnivået til sjømannen. Det har til tider vært vanskelig å kategorisere alle ansatte i disse to gruppene. Samtidig har arbeidsgiver betalt inn en prosent av lønn for den enkelte arbeidstaker til pensjonsordningen uten at dette har hatt noen sammenheng med utbetalingen. Utvalget foreslår at reglene for utmåling av pensjon endres slik at både innbetalinger og utbetalinger i fremtiden fastsettes som en prosent av lønn og uavhengig av om den enkelte sjømann er «overordnet» eller «underordnet». Det foreslås nå at det skal opptjenes en pensjonsbeholdning, som i folketrygden. Ved utbetaling fastsettes årlig pensjon ut fra pensjonsbeholdningen og antall utbetalingsår.Pensjonstrygden er i dag tilpasset pensjonsreformen ved at regulering under opptjening og under utbetaling følger reglene i folketrygden. Det foreslås ingen endring i disse reglene.UtbetalingsperiodeI dag kan pensjonstrygden bare utbetales mellom 60 og 67 år. De som ikke har rett på pensjon før f.eks. fra 65 år, får bare 2 års utbetaling av pensjon. Utvalget foreslår at den nye pensjonsordningen for sjømenn gir alle mulighet til å velge både når utbetalingen skal starte mellom 62 og 70 år, og hvor mange år utbetalingen skal vare. Antall utbetalingsår er foreslått å være minimum 5 år, maksimum til 80 år. Ved lenger utbetalingsperiode vil årlig pensjon naturlig nok bli mindre enn ved kort utbetalingsperiode, siden det er samme pensjonsbeholdning som skal fordeles over lenger utbetalingstid. På denne måten vil ny pensjonsordning i langt større grad enn i dag være tilpasset at sjømenn kan arbeide til sjøs lenger enn før.FinansieringTrygden skulle fra starten gi pensjon til de som da ble alderspensjonister, og av den grunn ble trygden basert på et pay-as-you-go-system. Det innebærer at årets inntekter skal dekke årets utgifter, som i folketrygden. Inntektene til ordningen kommer i dag fra rederier og arbeidsgivere for sjømenn, samt fra sjømennene selv. I bunnen ligger det en statsgaranti.En overgang til en fondert løsning kunne vært å foretrekke, men det ville kreve ekstra innbetalinger enten fra næringen og/eller staten i en overgangsperiode. Utvalget så ikke dette som noen realistisk løsning på det nåværende tidspunktet, og pay-as-you-go-systemet vil dermed fortsette.Det er lagt opp til at endringene i pensjonstrygden ikke skal innebære endringer i inntektene til trygden. For arbeidsgiverne vil det ikke være endringer, mens for arbeidstakerne er det foreslått at arbeidstakertilskuddet skal være i prosent av lønn, ikke i prosent av grunnbeløpet i folketrygden, som i dag.Et samlet utvalgDet er et samlet utvalg som står bak forslaget til ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.Det er noe uenighet knyttet til blant annet hvilket høyeste lønnsnivå som skal gi rett til pensjon, men pensjonsmodellen er alle enige om. Utredningen er nå sendt på høring, med høringsfrist 19. juni 2015.