Økonomi

Sluttpakker og skatt

Hvordan reduseres skatteutgiftene for bedriftene når de gir «sluttpakker»? Hva er forskjellen mellom ordinære selskaper og petroleumsselskaper?

Av Tora Herud, 1. juni 2016

Overskudd i bedrifter skattlegges med en flat skattesats på 25 prosent (fra 2016). Som hovedregel gis det fradrag for alle relevante driftskostnader. En «sluttpakke» skal kostnadsføres og vil isolert sett redusere overskuddet til bedriften tilsvarende. Det innebærer at bedriftens skatteutgifter vil bli redusert med 25 prosent av kostnadene for «sluttpakken».Petroleumsselskaper har i tillegg til den ordinære overskuddsskatten en særskatt på 53 prosent. Disse selskapene har dermed en marginalskatt på 78 prosent. For et petroleumsselskap vil en «sluttpakke» redusere skatteutgiftene med 78 prosent av kostnadene, mens for en ordinær bedrift vil skatteutgiftene kun bli redusert med 25 prosent.Kan bedrifter kostnadsføre «sluttpakker» det året avtalene inngås og dermed redusere skatteutgiften?En «sluttpakke» i form av flere års etterlønn kan gi bedriften lavere skatt det året avtalen inngås, dersom enkelte vilkår er oppfylt. Hovedregelen er at fradragsposter skal kostnadsføres det året en ubetinget forpliktelse oppstår. At etterlønnen skal være en ubetinget forpliktelse innebærer at etterlønnen ikke kan avkortes dersom den ansatte for eksempel. tiltrer i en ny stilling før etterlønnsperioden er utløpt eller ved dødsfall. Eksempel på det motsatte kan være at det kreves en motytelse i form av arbeid, eller at ytelsen faller bort dersom mottaker dør.Skattereglene kan imidlertid gjøre unntak fra dette utgangspunktet. Hver bedrift må derfor i hvert konkret tilfelle sjekke ut om den «sluttpakken» de inngår kan gi rett til skattefradrag.(Kilde: Trond Tørstad, daglig leder og partner i Vivens)