Yrkesaktivitet 50+

Stadig flere arbeidstakere over 60 år er i jobb

Langt flere seniorer i 60-årene kombinerer pensjon og jobb etter at pensjonsreformen trådte i kraft for drøye fem år siden, viser nye tall. – Dette er gode nyheter, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Av Ulf Peter Hellstrøm, 11. april 2016

Kari Østerud er fornøyd med de nye tallene. (Foto Scanpix)

Kari Østerud er fornøyd med de nye tallene. (Foto Scanpix)

Andelen arbeidstakere i alderen 62-66 år som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon gikk fra 9 prosent i annet kvartal 2010 til hele 45 prosent i det samme kvartalet i 2015. Det viser den nye rapporten "Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015" som ble fremlagt av Statistisk sentralbyrå tidligere denne måneden.- Pensjonsreformen slo til – flere i arbeid, fastslår byrået i sitt sammendrag, der forskerne Helge Næsheim og Pål Nordby står oppført som kontakter.- Tallene fra byrået er de ferskeste vi har, men de bekrefter en utvikling vi har sett siden pensjonsreformen kom, sier direktør Østerud i SSP. Hun minner om at en økning i yrkesdeltakelsen blant eldre arbeidstakere er et overordnet samfunnsmål som har bred oppslutning i arbeidslivet.- Men hvorfor har vi fått en såvidt sterk utvikling blant deler av befolkningen?- Det er flere forutsetninger som åpenbart er til stede når seniorer velger å jobbe lenger. De har gjennomgående en ganske god helse. Og fremfor alt: De mestrer arbeidsoppgavene. Det fører til at de trives på jobben. Summen er at de økonomiske incitamentene virker så det suser, sier Østerud.Da pensjonsreformen ble innført i 2011 var et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid.Utnytter muligheteneEt av de viktige virkemidlene var at personer over 62 år skulle kunne kombinere arbeid og pensjon i større grad enn tidligere, uten at pensjonen ble redusert. Med den nye reformen ble det for personer fra 62 år mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden i kombinasjon med arbeid. Det ble dessuten gjort endringer i AFP-ordningen for privat sektor, som gir en enda sterkere økonomisk stimulans til å stå lenger i arbeid.For ansatte i virksomheter som har denne ordningen, vil man derfor forvente særlig sterke utslag på andelen som fortsetter i job, skriver SSB-forskerne.Også i årene før innføringen av pensjonsreformen var det en viss vekst i sysselsettingsprosenten for de enkelte ettårskullene fra 60 år og oppover som var i arbeid. Men etter innføring av ny pensjonsordning har 62- til 66-åringer hatt en markert sterkere vekst enn 60- og 61-åringene.Økningen for 62- og 63-åringene var klart størst i de første årene etter pensjonsreformen og har siden flatet ut. Dette forplanter seg til en sterk vekst de siste årene for 64-66-åringene.Sterkest i privat sektorAndelen 61-åringer som fortsetter i jobb året etter, økte for alle næringer samlet med rundt 5 prosentpoeng når man sammenligner før og etter pensjonsreformen.Veksten var klart sterkest i næringer dominert av privat sektor. For arbeidstakere i industrien var veksten rundt 15 prosentpoeng. For næringer dominert av offentlig sektor var veksten 2-3 prosentpoeng.Men disse næringene hadde før pensjonsreformen en klart høyere andel som fortsatte i arbeid enn i privat sektor. Også etter at reformen er innført, er nivået høyere i næringer dominert av offentlig sektor jamført med de fleste næringer dominert av privat sektor.- Potensial- Den lave veksten i sysselsettingen av eldre I offentlig sektor må selvfølgelig sees I lys av at nivået er høyere. Men likevel vil jeg si at det er et potensial for å øke sysselsettingen også her, mener Østerud.- Hvordan kan man påvirke sysselsettingen fremover?- Også her blir svaret at mange faktorer må virke i samme retning. Pensjonsordningene spiller en rolle. Det gjelder også å påvirke holdningene ute blant virksomhetene til å ha folk i jobb lenger enn før. Og så må de personlige forholdene for den enkelte være på plass for å skape forutsetningene for å jobbe lenger, sier Østerud.I privat sektor var andelen som kombinerte arbeid og pensjon 55 prosent, mens den var 37 prosent i staten og 30 prosent i kommunal sektor.Det viser seg at menn kombinerer arbeid og pensjon i mye større grad enn kvinner. Noe av dette skyldes nok at kvinner har opparbeidet seg mindre rettigheter til pensjon, samt at relativt færre kvinner enn menn arbeider i privat sektor der veksten har vært sterkest.

Fakta

Andelen arbeidstakere i alderen 62-66 år som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon gikk fra 9 prosent i annet kvartal 2010 til hele 45 prosent i det samme kvartalet i 2015.