Ny forskning

Statsansatte er fornøyd med arbeidsplassen sin

- Og 50+ er mer fornøyd enn andre, men stress synes å være et problem, sa Fafo-forsker Tove Midtsundstad, som sammen med Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen står bak rapporten «Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter.

Av Tora Herud, 8. juni 2017

Fafo-forsker Tove Midtsundstad. (Foto Tora Herud)

Fafo-forsker Tove Midtsundstad. (Foto Tora Herud)

Rapporten ble lagt fram på et seminar i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) i dag. Departementet har en pådriverrolle i arbeidet med avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). De fleste statlige virksomheter har tilsluttet seg avtalen og må blant annet legge til rette for at arbeidstakerne kan fortsette lenger i arbeid.

Fafo har på oppdrag fra KMD sett nærmere på følgende problemstillinger:

  • Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter?
  • Hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk/livsfasepolitikk?
  • Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling?
  • I hvor stor grad rekrutteres det ansatte over 55 år?
  • Og i hvor stor grad ønsker eldre statsansatte å skifte arbeid, og hvilke faktorer påvirker ønsket?

Dyrere, men er det riktig?

Ifølge Midtsundstad mener ledere i staten at virksomhetene har ansvar for å redusere sykefravær og dels tidligpensjonering, men i mindre grad bidra til eldres sysselsetting.

– Statlige ledere tror at en aldring av arbeidsstokken vil øke arbeidskostnadene og mener generelt at eldre er dyrere å ha ansatt en yngre. Det relaterer de primært til pensjonssystemet, og dels til seniortiltakene og lønnssystemet. Men er det riktig?

I staten betaler ikke virksomhetene egentlig inn til sine egne pensjonssystemer, sa hun.

Seniorer i staten er stort sett tilfreds med arbeidsplassen sin. Men stress og manglende balanse mellom arbeidsmengde og tid til arbeidet synes likevel å være et problem. Det kan være en sammenheng mellom dette og at drøyt én av fem statsansatte over 50 år ønsker å bytte jobb. En god del er også ifølge undersøkelsen kritisk til gjennomførte endringer og manglende balanse mellom arbeidsmengde og tid til arbeid.

Seniortiltak i staten

-Stort sett har alle statlige virksomheter en eller annen form for seniortiltak og mulighet for tilrettelegging når noen trenger det. Svært mange har forebyggende lindrende tiltak, noen færre har tilbud om kompetanse- og karriereutviklingstiltak og/eller seniortiltak, sa Tove Midtsundstad.

Men Fafo-forskerne fant likevel små effekter på uførerater og sykefravær som følge av de lindrende tiltakene. Mens seniordagene derimot synes å ha bidratt til at flere fortsetter i arbeid etter fylte 62 år.

Når det gjelder nyrekruttering i staten har gjennomsnittsalderen gått ned fra 2010 til 2014, og andelen nyrekrutterte som er 55 år og eldre har sunket fra 14 til 11 prosent.

Tove Midtsundstad presiserte at det ikke er samlet inn nye data fra enkeltseniorer i denne undersøkelsen, men at den er basert på blant annet SSBs sysselsettingsstatistikk og Statens medarbeiderundersøkelse fra 2016.

-Det er 14 år siden forrige undersøkelse, så dere bør ha en ny en, sa hun.