Arbeidskraft

Stort behov for lærere

- Kompetanse og erfaring er utrolig viktig for et godt utdanningstilbud. Veldig mange lærere er i alderen 50 til 60 år, og om få år går svært mange av dem ut med pensjon, sier seksjonsleder Lasse Kolstad i Utdanningsforbundet.

Av Tora Herud, 22. mai 2014

Lasse Kolstad. (Foto TH)

Lasse Kolstad. (Foto TH)

Norge vil trenge 65.000 nye lærere fram til 2030 og lærermangelen vil være tydelig allerede i 2016, ifølge rapporten «Lærerutdanninger i endring».Økningen i antall søkere til utdanningen for lærere i grunnskolen i perioden 2010 til 2013 var på ni prosent, men ligger godt under den gjennomsnittlige økningen på 13 prosent i antall studenter som søkte på høyere utdanning. Samtidig som relativt få søker seg til lærerstudiet, er frafallet under studiet stort. To år ut i lærerutdanningen har én av tre studenter hoppet av, ifølge rapporten som er utarbeidet for kunnskapsdepartementet av Følgegruppen for lærerutdanningsreformen.- For å gjøre overgangen fra utdanning til yrkesutøvelse bedre, er det viktig at de nyutdannede har noen å drøfte utfordringer og erfaringer med, sier Kolstad.Seniortiltak virker- Vi har avtale om seniorpolitiske tiltak knyttet til tariffavtalen. Ett tiltak er rett til redusert undervisningstid med inntil 5,8 prosent og 12,5 prosent fra skoleårets begynnelse det året de fyller henholdsvis 55 og 60 år. Det har skjedd en gradvis endring over 10-15 år ved at flere lærere fortsetter lenger, og at flere blir i jobben til de fyller 62 år, i stedet for å uføretrygdes før den tid. Det er viktig å se personalpolitikken og arbeidsmiljøet i sammenheng gjennom ulike faser i yrkesløpet. Vi mener at de seniorpolitiske tiltakene har virket, sier han og nevner også at det er viktig for lærere å:Få brukt kompetansen sin til å forberede god undervisningFå tid til å gjøre en god jobbFå mulighet til oppfølging og opplæring tilpasset den  enkelte elevHa mindre rapportering/oppgaver som stjeler tid fra eleveneFå mer tid til eleveneGjennomsnittsalder for lærernes pensjonering (inkludert uføretrygdede) har utviklet seg slik:2001: 56,5 år  2005: 60 år(Kilde: Temanotat 2006/8 – Pensjonering i skoleverket etter år 2000)Det finnes ikke nyere sammenlignbare tall, men Statens pensjonskasse opplyser at:Gjennomsnittsalder for alle som tok ut alderspensjon, uførepensjon eller AFP var 61 år både i 2012 og 2013. (Dette tallet inkluderer både hel og delvis pensjonering. De som eventuelt måtte ha en pensjon fra før og så økte pensjonsgraden det aktuelle året er heller ikke med.)Gjennomsnittsalder hvis du bare tar med de som pensjonerte seg 100 prosent (alderspensjon, uførepensjon eller AFP) var 63 i 2012 og 62 i 2013.Ledernes ansvar- Det er viktig at ledere følger opp sine ansatte. Det må de ha rom og tid til. Men samtidig må de også ha noe å tilby, for eksempel kompetansebygging. Dessverre har lederne ofte lite å gå på blant annet når det gjelder ressurser, sier Lasse Kolstad.Utdanningsforbundet skriver om den ferske rapporten på sine nettsider og at den peker på lønnsvilkårene som ”helt sentralt for framtidig rekruttering”.- Vi må få et krafttak på flere områder, men det mest opplagte og effektive tiltaket vil være høyere lærerlønn, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied til Dagsavisen. Forbundet er også opptatt av at tiden lærerne har til forberedelse ikke svekkes.Fordi årets lønnsoppgjør for lærere er i gang, ønsker ikke arbeidsgiverne ved KS å la seg intervjue av seniorpolitikk.no om lærerne nå.Læreres avgangsalderLærere gjør som alle andre og går gradvis ut av arbeidslivet. Ifølge seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav jobber så mange ved siden av å ta ut pensjon at det ikke er relevant å snakke om pensjonsalderen for lærere.- For personer som tar ut AFP eller alderspensjon, vil avgangsalderen ofte være senere enn alderen for uttak av pensjon. For personer som tar ut uførepensjon vil det være motsatt, fordi de oftest vil ha flere år med arbeidsavklaringspenger før uttak av uførepensjon, og dermed kan ha sluttet i arbeid flere år tidligere, sier han. Lien viser til en ny indikator som gir tall for gjennomsnittsalderen til personer over 50 år som sluttet i arbeid i 2011, etter yrke og næring. Han definerer «avgang fra arbeidslivet» som at den enkelte har vært utenfor arbeidslivet i to år. For lærere over 50 år som sluttet i arbeid i 2011, og som ikke var registrert i arbeid i 2012 og 2013 var gjennomsnittlig avgangsalder slik:1069 i undervisningsyrker som krever minst 4 års universitets- eller høyskoleutdanning: 64,4 år, og blant dem:640 lektorer/adjunkter i videregående skole: 63,7 år43 spesiallærere/spesialpedagoger: 64,3 år1853 i undervisningsyrker som krever 1-3 års utdanning: 63,2 år, og blant dem:1588 grunnskolelærere: 63,4 år108 førskolelærere: 60,1 år50 yrkesfaglærere og faglærere i videregående skole: 65,0 år