Seniorarbeidskraft

Tankesmien Agenda: Hvem er de nye seniorene?

I hvilken grad fanges forbedringer i levealder og helse opp i dagens norske samfunnsdebatt om eldre som framtidig problem eller ressurs? Hvor går skillet mellom arbeid og velferd i framtida? Tankesmien Agenda har nylig analysert disse problemstillingene, i et samarbeid med SSP.

Av Olav Eikemo, 23. november 2018

Notatet, som nylig ble ferdigstilt, utforsker hva som kjennetegner dagens og framtidens seniorer og eldre, og hvordan de kan være en ressurs for samfunnet. Agenda har sett på seniortilværelsen fra ulike perspektiver. Som et bakteppe blir det presentert oppdatert kunnskap om helse og forventet levealder. Helsesituasjonen er bedre enn tidligere, og forventes å utvikle seg positivt. Det samme gjelder forventet gjenstående levealder. Vi vil altså få flere friske eldre. Seniorenes tidsbruk på arbeid, fritid og familie, og seniorenes økonomiske situasjon påvirker også.

Seniorenes rolle i frivillig arbeid og seniorens boligbehov er sentrale deler av rapporten.  For SSP er det av stor interesse å få nye øyne på vårt eget arbeidsfelt: Seniorenes rolle i framtidens arbeidsliv!

Arbeidslivet må gi plass til seniorer

Agenda trekker fram følgende i sin analyse av seniorer i arbeidslivet:

« Det er et svært stort gode for samfunnet og for arbeidslivet om flere seniorer ønsker å stå i arbeid lenger. Norsk seniorpolitisk barometer viser at de faktorene som hyppigst trekkes fram blant seniorer i arbeidslivet som årsak til å stå lenger i jobb er godt arbeidsmiljø, gode kolleger, at arbeidet er samfunnsnyttig og at det gir livskvalitet. Lønnsnivå oppgis å være minst viktig.»

Les mer om undersøkelsen her.

Fakta

Hva vil gjøre seniorene mer attraktive?

Tankesmien Agenda har gjort en undersøkelse blant arbeidsgivere om hva disse anser for å være positivt eller negativt med seniorer, og hvordan arbeidsgivere vurderer seniorenes behov – og betingelser.

Agenda trekker blant annet fram følgende: «…at arbeidsgivere ønsker å ha en blanding av ansatte med ulik alder og bakgrunn. Seniorer tilfører erfaring, stabilitet og lojalitet til arbeidsplassen.

Seniorgoder svekker ikke seniorenes attraktivitet.  Følgende tiltak kan bidra til å gjøre seniorer i arbeidslivet mer attraktive for arbeidsgivere:..”

– Kompetanseløft for å møte behov for spesialisering og omstilling– Reduserte lønnsforskjeller mellom yngre og eldre arbeidstakere

– At lønn følger ansvar, og reduseres dersom lederansvar faller bort

– Omsorgsdager med lønn for seniorer i jobb med gamle foreldre som trenger omsorg