Ny studie

Tiltak ble for dyre

Dels begrunnet med kommuneøkonomi, dels på grunn av tvil om virkningen av tiltakene, ble noen av de seniorpolitiske tiltakene fjernet i én kommune og endret eller vurderte endret i fem andre. Det viser Fafo-studien «Seniorpolitikk under skiftende forhold».

Av Tora Herud, 6. mai 2013

Fafo-forsker Hanne Bogen. (Foto TH)

Fafo-forsker Hanne Bogen. (Foto TH)

Kommunene Nedre Eiker, Molde, Ringerike, Skedsmo, Stord og Sørum er med i studien av effekten av seniorpolitiske tiltak. Studien er et gjenbesøk til seks kommuner som i 2006/2007 var kommet godt i gang med seniorpolitikk. I rapporten skriver forskerne Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen at kommunene ved første besøk hadde problemer med å framskaffe tall som kunne bekrefte om seniorsatsingen og seniortiltakene gjorde en forskjell, om eldre arbeidstakere sto lenger i arbeid.- Det samme er tilfelle nå. Tallene kan være vanskelige å framskaffe, men pensjonsleverandørene burde hatt mulighet for å skaffe dem, sier Hanne Bogen. Slike tall er viktige for at man skal kunne vurdere effekten av et tiltak. Basert på intervjuer, gir kommunene uttrykk for at de er usikre på om de seniorpolitiske tiltakene har utgjort en forskjell. Målet med tiltakene i de seks kommunene var å få flere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.Tiltakene besto av ordninger fra fylte 62 år (de to siste punktene noe tidligere). De viktigste tiltakene var: Redusert arbeidstid uten reduksjon av lønn, ev. flere fridager Økt lønn/bonusordninger Seniorsamtale (medarbeidersamtale med seniorinnretning) Seniordag (informasjon om det å være eldre arbeidstaker og om pensjon)I noen grad har kommunene også gitt tilbud om tilrettelagt arbeid, for eksempel endrede arbeidsoppgaver.Virket mot sin hensiktTil studien i 2006-2007 ble det plukket ut kommuner som var over oppstartsfasen og godt i gang med seniorpolitisk arbeid. Forskerne så på erfaringer med seniorpolitiske tiltak for yrkesgrupper innen pleie- og omsorgssektoren og for lærere.- Ved første undersøkelse ble det sagt at tiltakene skulle være en mulighet og vurderes individuelt, ikke en umiddelbar rettighet, men de har i stor grad fungert som en rettighet og blitt tildelt alle. I seniorsamtalen er det nærmest blitt slik at den enkelte bare krysser av for ønsket tiltak. Nå ønsker kommunene å begynne litt forfra, og snakker igjen om betydningen av god ledelse og godt arbeidsmiljø for å redusere tidligpensjoneringen. På grunn av dårlig kommuneøkonomi er det kanskje også vanskelig å opprettholde ordninger som 80 prosent stilling med 100 prosent lønn. I noen grad kan for eksempel tiltak som redusert arbeidstid med full lønn virke mot sin hensikt. Enkelte arbeidstakere hadde kanskje ikke tenkt å jobbe mindre, men så gjør de det fordi tilbudet er så gunstig at de synes de ikke kan takke nei, sier hun.Dermed er det et åpent spørsmål om kommunene oppnår flere arbeidede timer gjennom et slikt tiltak. Ifølge Hanne Bogen er det god seniorpolitikk å drive god ledelse, god oppfølging av den enkelte og bruke seniorsamtalen aktivt.- Men individuell behandling bryter også med sterke normer om å behandle alle likt, sier hun.Usikkert hva som virker bestForskerne kan foreløpig ikke gi noe godt svar på hvilke seniorpolitiske tiltak som virker godt.- Anne Inga Hilsen sier at det er det å bli sett, at ledere viser at de ansatte er ønsket, som ansatte selv mener kunne gjøre en forskjell. Men det er forskjell på yrkesgrupper. En ansatt med kontorarbeid i staten har mindre fysisk krevende arbeid enn ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Der vil det kanskje i større grad være slitne ansatte som trenger mer enn bare å føle seg ønsket på jobben. Noen ønsker kanskje å slippe belastende arbeidsoppgaver, mer fri er nødvendigvis ikke det riktige, selv om det kan være en måte å få mer tid til restitusjon. For lærere kan det være å slippe å være klassestyrer, slippe å dra på klasseturer eller slippe å undervise i fag de ikke har spesialkompetanse i. Men så er arbeidsplassene også pålagt sykefraværsoppfølging, og det kan fort bli mange som skal ha en eller annen form for tilrettelegging. Da kan det være vanskelig å få kabalen til å gå opp. De fleste må uansett utføre kjerneoppgavene og i lengde er det uholdbart å laste de tyngste arbeidsoppgavene over på de yngre, sier Hanne Bogen.Rapporten «Seniorpolitikk under skiftende forhold» legges fram i morgen, på seminaret "Seniorpolitikk i kommunal sektor – Fra økonomiske incentiver til god arbeidsgiverpolitikk”, i regi av KS, Unio og Senter for seniorpolitikk.