Karrieresenterne

Tips til en senior arbeidssøker

 «Tenker du på alderen din, at du er 57 år?» «Ikke mye… Jeg tenker vel først og fremst at det kan være et fortrinn. Når jeg får ny jobb, blir jeg en stabil arbeidstaker.»

Av Clare Seville, karriereveileder ved Veiledningssenteret i Asker og Bærum, Karrieretjenesten, 20. august 2019

Clare Seville

Clare Seville

Sitatet er hentet fra et intervju med Signy Fardal, tidligere redaktør i magasinet ELLE, nå på jakt etter ny jobb (DN 27.4.19). Fardal er tydelig optimist, og ser alderen og erfaringen som et fortrinn. Dette gjelder nok ikke alle over 50 år som ønsker seg eller er nødt til å søke ny jobb.

Hvordan skal jeg gå fram? Hvordan få fram kompetansen min? Hvordan vise at jeg ikke er utdatert?

Spørsmålene er mange. I tillegg opplever mange at identiteten har fått en knekk når man er uten jobb etter et langt yrkesliv. Nedenfor får du noen svar som kanskje kan bidra til økt pågangsmot i den utfordringen du nå står overfor.

Eldre kan og vil jobbe

Aftenposten skriver i en notis at det i dag er dobbelt så mange dansker som fortsetter å jobbe etter pensjonsalder, som det var for ti år siden. En undersøkelse gjort i Norge viser samme tendens ved at 28 prosent kunne tenke seg å jobbe til de er 70 år eller eldre.

«Snart er hver fjerde innbygger i Norge mellom 55 og 75 år, og det er et uttalt mål at vi skal stå lenger i jobb.»

Uttalelsen kommer fra Kari Østerud, som er direktør for Senter for seniorpolitikk (seniorpolitikk.no). Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. Mange godt voksne kan og vil jobbe, og de har mye å bidra med. Arbeidsledige seniorer representerer derfor en enorm ubrukt ressurs som får store konsekvenser for samfunnet, kompetansen i arbeidslivet og for individet.

Andelen sysselsatte har gått ned de siste årene. For aldersgruppa 55-61 år har sysselsettingsandelen derimot økt, og den har økt særlig mye for aldersgruppa 62-66 år (nav.no). Dette kan skyldes mange forhold, men bedre helse og økt levealder er de mest nærliggende. I tillegg kommer pensjonsreformen fra 2011, som gjør det mer lønnsomt å stå i arbeid lenger.

Det er ikke bare disse tallene som viser at eldre arbeidstakere ønsker å jobbe. Det gjør også ledighetstallene: Det var i 2018 omtrent like mange registrerte arbeidsledige fra 50 til over 60 år, som i gruppen mellom 20 og 24 år: ca. 15 000. Total arbeidsledighet for 2018 er på ca. 70 000, så seniorene utgjør en betydelig andel (nav.no).

I tillegg må vi regne med en del skjult ledighet blant eldre arbeidstakere. Det kan være at eldre føler seg presset til å godta sluttpakker i nedbemannings-situasjoner, at de velger å gå av med AFP selv om de har kapasitet til å jobbe, eller at de av ulike grunner ikke registrerer seg som arbeidsledige selv om de er reelle arbeidssøkere.

Aldersgrensen for arbeidstakere ble hevet fra 70 til 72 i 2015. Det er ulike syn på konsekvensene dette kan få. Fafo-forsker Jon M. Hippe kommenterer dette slik: «…På den andre siden har det i privat sektor blitt argumentert med at arbeidsgivere kan være mer forsiktige med å ansette eldre arbeidstakere fordi man må beholde dem lenge. Dermed kan det paradoksalt nok bli vanskeligere for eldre i arbeidslivet å få ny jobb med høyere aldersgrenser…» (dagsavisen.no, 19.1.2019).

Så hvordan oppnå at 60-åringene forblir i arbeid når ledigheten øker blant seniorene, og næringslivet ikke ser ut til å verdsette eldre arbeidstakere? Dette harmonerer dårlig med at mange eldre slett ikke føler seg for gamle for arbeidslivet.

Løfte fram fortrinn ved alder og erfaring

«Eldre arbeidstakere kan være den nye oljen!»

Sitatet er hentet fra Høyres sentralstyremøte i 2017, der statsminister Erna Solberg også erklærte at Det er viktigere at folk jobber lenger enn at vi åpner nye oljefelt (aftenposten.no). En inspirasjon til oss som er godt over 50 og en kraftfull oppfordring til arbeidsgiverne.

Statsministeren framhever alt eldre arbeidstakere har å bidra med. Dette må du som er jobbsøker også gjøre.

Å framheve fortrinnene ved alder og modenhet kan være et effektivt grep i søknadsprosessen for den som ønsker ny jobb. Å være en stabil arbeidstaker er ett av dem. Et annet fortrinn ved alder er erfaring. En arbeidstaker med mye erfaring vil lettere kunne se helheten i virksomheten, ha god dømmekraft, tenke strategisk og helhetlig.

Trygghet og selvtillit kan gjøre at man møter utfordringer med større ro enn en yngre arbeidstaker med mindre erfaring. Eldre arbeidstakere kan ha en faglig trygghet og vurderingsevne som en arbeidsplass kan ha god nytte av. En slik nytte kan for eksempel arte seg i form av at de eldre bidrar til kompetanseheving av de yngre.

Et eksempel på dette kan være en mentorordning der eldre arbeidstakere veileder og lærer opp yngre, slik de har gjort i Trondheim kommune: «Man føler seg tryggere rett og slett», sier Andrea Stiles. Hun er en av fire deltakere i prosjektet ”Senior-junior” og er svært fornøyd med mentorordningen (idebanken.org).

Som Signy Fardal sier i sitatet ovenfor er stabilitet et fortrinn ved å ansette en eldre arbeidstaker. En senior vil i større grad enn en yngre ansatt være en som vil bli, og ikke slutte for å haste videre til nye jobber etter kort tid. Slik sett kan eldre arbeidstakere være mer opptatt av hva de kan bidra med til bedriften, enn hva de selv skal få ut av det.

Imøtegå fordommer og myter

Fordommer man kan møte på som eldre arbeidssøker bør tas på alvor. Bare da kan du imøtegå dem.

«Eldre arbeidstakere er mye syke.»

Hva kan arbeidsgiver forvente av deg på dette området? Hvis sjekk av referanser vil avsløre lengre sykefravær bør du komme dem i forkjøpet og forklare årsakene til dette. Vær ærlig.

«Eldre arbeidstakere lærer sakte.»

Kan du vise til at du gjennom et langt yrkesliv har måtte lære hele tiden, og stadig sette deg inn i ny teknologi? Hva kan du vise til av etterutdanning, kurs og annen oppdatering av kunnskap? Bruk sosiale medier, ha en aktiv LinkenIn-profil og vis at du følger med på aktuelt fagstoff.

«Eldre arbeidssøkere krever for høy lønn.»

Her bør du vurdere om dette er en situasjon i livet der du kanskje skal vurdere å gå ned i lønn for å få jobb?

«En eldre arbeidstaker passer ikke inn i miljøet på vår arbeidsplass.»

Mangfold lønner seg. Det har flere forskningsrapporter dokumentert de siste årene (finansnorge.no, 24.4.2019). Ofte er slike fakta brukt for å integrere innvandrere, men det kan absolutt også brukes for mangfold i alder.

«Eldre arbeidstakere er lite fleksible.»

Her må du trekke fram eksempler fra din karriere som viser at du har mestret endring, kanskje også tatt initiativ til endring og vise at lang arbeidserfaring gir grunnlag for å se nye løsninger.

«Eldre arbeidstakere er mindre dynamiske og energiske.»

Dette kan absolutt være sant. Kan du i så fall argumentere med at det på en arbeidsplass kan være viktig med en erfaren og sindig motvekt til de energiske unge? Kan du i så fall være en stemme som representerer mer helhetlig og langsiktig tenkning som bedriften kan ha nytte av?

Jobbsøkingen

En vanlig utfordring blant voksne arbeidssøkere er å erkjenne og få fram kompetanse de har. Dette er avgjørende å få til både overfor seg selv og overfor en potensiell arbeidsgiver. Ofte vil det være nødvendig å se sin kompetanse litt på avstand for å hente fram erfaring, kunnskap og ferdigheter og reformulere den både for selv å se nye muligheter og også kunne presentere den overfor en ny arbeidsgiver.

I beste fall kan det å se sin kompetanse med en nytt blikk også bidra til at man ser seg selv på en ny måte. Dette kan åpne opp for å vurdere å sikte seg inn mot en bransje man ellers ikke ville vurdert. Det kan også være at det blir en mulighet til å tenke i en retning man tidligere syntes var interessant, men som man ikke satset på. Utfordringen blir å «vri» sin kompetanse slik at den matcher behovene til nye arbeidstakere.

Generelt er det viktig å ikke fokusere for mye på fortiden og hva du har gjort, men heller fortelle hva du kan bidra med framover for den aktuelle virksomheten. For eksempel har en som har jobbet i barnehage i 20 år kompetanse innen relasjonsbygging, konflikthåndtering og kommunikasjon. Er dette noe som kan være interessant i kundebehandling eller miljøarbeid?

En som har jobbet som ingeniør innen oljebransjen har kompetanse på prosjektledelse, strategisk planlegging og formidling. Kan dette være relevant kompetanse innen undervisning eller organisasjonsarbeid? En som har vært lærer i mange år er god på pedagogikk, skriftlig og muntlig formulering og presentasjoner. Er dette kompetanse som museer, forlag og kommunikasjonsavdelinger kan ha nytte av? Kan en arkitekt med lang erfaring som ønsker å jobbe med mennesker, vri som kompetanse fra kundebehandling, prosjektgjennomføring og teamarbeid legge dette fram som erfaring med å lytte, forstå andres behov, kompetanse med valg og kreative løsninger?

I all beskrivelse av kompetanse, enten det er i CV, søknad eller intervju, bør du tilstrebe å komme fram med konkrete eksempler fra din karriere; Vis til deler av din utdanning der du fikk gode karakterer, fikk stipender eller var del av spennende prosjekter. Hent fram eksempler fra din arbeidserfaring der du vant et anbud eller en konkurranse, der du bidro til gode salgstall, der du ledet en viktig omstillingsprosess, der du ledet innføring av nye systemer og liknende ting.

Dette gjelder også beskrivelse av dine personlige egenskaper. Finn eksempler – fra arbeid eller fritid som viser at du faktisk er løsningsorientert, initiativrik og/eller en god lagspiller.

En karriereveileder kan være nyttig å bruke som sparringspartner og utfordrer i en slik prosess. Det finnes tilbud om offentlig, gratis profesjonell karriereveiledning over hele landet (se nedenfor). Her kan man få veiledning, informasjon og tips i jobbsøkerprosessen, men ikke minst møte en god sparringspartner som kan bidra til å finne nye muligheter og sortere tanker rundt framtidig arbeid.

En karriereveileder kan gi viktig støtte og oppmuntring i en vanskelig situasjon som arbeidssøker. Sammen kan dere kartlegge mulige veier framover, drøfte hva som er viktig i denne situasjonen og jobbe med å få fram og beskrive kompetansen du har.

En veileder kan også være den som stiller utfordrende spørsmål: Er du villig til å gå ned i lønn for å få en jobb? Er du virkelig overkvalifisert for denne eller noen jobb? Hva gjør du for å holde deg oppdatert innen det du ønsker å jobbe med? Hva tenker du om å jobbe på at lavere nivå enn det du er vant til? Er denne situasjonen du nå befinner deg i en anledning til å realisere andre ønsker og interesser enn det faget du har erfaring fra? Har du vurdert å begynne for deg selv? Bør CVen krympes og tones ned for ikke å skremme en potensiell arbeidsgiver? Hvilke utfordringer du står overfor nå kan du selv påvirke, og hvilke er utenfor din kontroll?

Ikke gi opp

Å være godt voksen arbeidssøker er krevende og innebærer mye innsats og en del skuffelser. I slike overganger i karrieren er det uansett viktig å forsøke å være optimist, utholdende, nysgjerrig, fleksibel og tørre å ta noen sjanser. Slik kan man best forberede seg på å møte et arbeidsmarked i rask endring en usikker framtid. Dette vil være nødvendig og gjelde for alle arbeidssøkere – uansett alder.

Nyttige nettsteder:

  • seniorpolitikk.no: Senter for seniorpolitikk gir mange gode råd til eldre arbeidssøkere: Det er blant annet å ha realistisk innsikt i egen kompetanse, ikke anse seg som overkvalifisert til noe slags arbeid, være aktiv på sosiale medier, tørre å ta utfordringer og pleie nettverket sitt. Her finnes mange gode artikler og relevant statistikk, blant annet Norsk seniorpolitisk barometer som lages årlig.
  • gammelnok.no: Gammel Nok er en sosial entreprenør som leverer bemanningsløsninger til virksomheter og private. De formidler personer over 50. Arbeidssøkere kan registrere seg her.
  • kompetansenorge.no/kompass2019: Rapporten om seniorer – kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet: «Best før, men ikke dårlig etter»
    https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/kompass-2019/
  • kompetansenorge.no: Rapport: Seniorer lærer gjerne hele livet. https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/seniorane-larer-gjerne-heile-livet/

Kilder:

aftenposten.no: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/G1l3wB/Erna-Solberg-Viktigere-at-folk-jobber-lenger-enn-at-vi-apner-nye-oljefelt
Dagens Næringsliv (Magasinet) 27.4.19. Artikkelen heter «De bare sa opp»

dagsavisen.no: https://www.dagsavisen.no/innenriks/pensjon-regjeringen-hever-aldersgrensen-i-staten-1.1263620

finansnorge.no: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/04/mangfold–fordi-det-lonner-seg/

idebanken.no: https://www.idebanken.org/inspirasjon/artikler/unge-far-seniorer-til-a-sta-lenger-i-jobb

nav.no: Ulike statistikker over ledighet og sysselsetting

seniorpolitikk.no: https://fagpressenytt.no/artikkel/trenger-vi-aldersmangfold

Fakta

Veiledningssentrene i Akershus tilbyr gratis, profesjonell karriereveiledning til alle innbyggere over 19 år. Veiledningen kan dreie seg om utdanning, jobbsøking, jobbendring og kompetansekartlegging.