Setter igang ny forskning

To forskningsoppdrag ute på Doffin

Senter for seniorpolitikk har kunngjort to konkurranser. Den ene er å forske på pensjoneringsadferd. Den andre er å lage en metaanalyse av våre bransjeanalyser.

Av Berit Solli, 5. oktober 2020

portrett roger moen

Fagsjef Roger Moen

En del av Senter for seniorpolitikks samfunnsoppdrag er å finansiere forskning på aldring og arbeid. «Vi har nå lagt ut to konkurranser på Doffin som forskningsmiljøene kan levere tilbud på å utføre,» sier fagsjef Roger Moen.

Metaanalyse og lærere

Senter for seniorpolitikk har de siste årene fått gjennomført en rekke bransjevise analyser av seniorene i arbeidslivet.

Nå er tiden kommet til å «snøre sammen» og skape en helhet, både om hva som er allmenngyldige strategier og hva som er spesifikt for den enkelte bransje. Utlysningstittelen er «Strategier for at flere kan forlenge sine senkarrierer – en metaanalyse /-syntese av mulighetene innen ulike bransjer.»

«Vi ønsker en samlet analyse som oppsummerer kunnskapen og foreslår relevante strategier for de ulike bransjene slik at flere kan forlenge sine yrkeskarrierer,» sier Moen.

I tillegg vil denne utlysningen inkludere en analyse av lærere og undervisningspersonale i skolen.

Fristen for å komme med tilbud er 10. november. Prisen er satt til 2 millioner kroner (inkl. mva.).

«Det forskningsinstitusjoner vil konkurrere på, er å levere best mulig forskning for den prisen,» sier Moen.

Pensjonering

Det andre prosjektet heter Overgangen mellom arbeid og pensjon – forståelse av pensjoneringsatferd. Prosjektet skal ha søkelys på eldre arbeidstakere (60+) og personer som nylig har blitt pensjonister.

Forskerne skal undersøke seniorenes tanker og refleksjoner rundt å forlate arbeidslivet og gå over til en ny tilværelse som pensjonist. Hvordan planlegges en overgang fra et arbeidsliv til en ny pensjonisttilværelse? Hva er deres personlige refleksjoner om livskvalitet i alderdommen – og hvilken betydning har forhold ved arbeidsplassen for å tidfeste overgangen?

Fristen for å levere løsningsforslag er satt til 15. desember. Også her er prisen satt til 2 millioner kroner (inkl. mva.).

Selskapet Agenda Kaupang tar hånd om alle spørsmål og henvendelser om anbudene,