Utdanningslinja

Utdanningslinja

Stadig flere jobber krever videregående opplæring eller høyere utdanning. For å lykkes med arbeidslinja må vi først lykkes med utdanningslinja. Slik lyder det i sammendraget til meldingen som skal behandles i stortinget i mars.

Av Tora Herud, 3. mars 2010

Behandles i Stortinget i mars.

Behandles i Stortinget i mars.

Regjeringen vil styrke utdanningssystemets evne til å motvirke sosiale forskjeller og legge grunnlag for livslang læring gjennom nye tiltak i grunnskolen, videregående opplæring, fagskolen, høyere utdanning og den formelle og den uformelle voksenopplæringen. Spesielt ønsker regjeringen å satse på den gruppen voksne som i dag mangler grunnleggende ferdigheter og som ikke har gjennomført videregående opplæring, gjennom å styrke rettighetene til opplæring og utvikle et fleksibelt system som ivaretar de voksnes behov for å kunne kombinere opplæring med arbeid og familieliv. Regjeringen er opptatt av den kompetansen som den enkelte opparbeider seg gjennom arbeidsliv og deltakelse i frivillig arbeid skal verdsettes, og vil derfor styrke systemet for realkompetansevurdering på alle nivåer. Forslagene som regjeringen kommer med og som gjelder utdanning og eldre i arbeidslivet er blant annet å:Styrke og tydeliggjøre rollen til Vox som nasjonalt kompetansepolitisk fagorgan.Opprettholde tilskuddet til studieforbundeneImplementere ny lov om voksenopplæringBedre forståelsen for voksnes rett til grunnleggende ferdigheter og styrke tilsynet på dette området.Styrke informasjonsarbeidet overfor voksne om deres rettigheter.Arbeide for at flere blir motivert til å ta opplæring i grunnleggende ferdigheter.Synliggjøre gode modeller for fleksibel grunnopplæring for voksne.Vurdere om voksne over 25 år som ikke tidligere har bestått videregående opplæring, bør ha rett til slik opplæring.Styrke Norgesuniversitetet – norgesuniversitetet.no – som skal fremme utvikling av IKT-støttet utdanning og livslang læring ved universiteter og høgskular, spre kunnskap om slik utdanning samt styrke samarbeidet mellom høgre utdanning og arbeidsliv.Ta initiativ til en diskusjon om rammevilkårene for etter- og videreutdanning gjennom Nasjonalt kompetanseforum.Utvikle tiltak som kan bidra til at eldre arbeidstakere med lav utdanning deltar mer i kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet.Videreutvikle BKA, program for basiskompetanse i arbeidslivet. Se vox.no. Opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning.