Kanvas-barnehagene

Utformet ny seniorpolitikk

- I Kanvas-barnehagene blir ikke seniorene sett annerledes på enn andre medarbeidere. Særbehandling retter seg mot individ og er ikke avhengig av alder, sier HR-rådgiver Leif Roberg i Kanvas.

Av Tora Herud, 3. juni 2014

Vivi Ann Larsen er daglig leder i Rektorhaugen Kanvas-barnehage. (Foto TH)

Vivi Ann Larsen er daglig leder i Rektorhaugen Kanvas-barnehage. (Foto TH)

Roberg sier det er veldig stor konkurranse om barnehagelærerne i Oslo.- Målet vårt er at det skal være 50 prosent barnehagelærere blant medarbeidere i møte med barn. Da regnes administrative ledere ikke med. Dersom fagmiljøet blir bedre, vil det mest sannsynlig bli mer attraktivt å jobbe hos oss, og færre vil ønske å slutte. Vi håper at flere vil tenke at ”her kan jeg utvikle meg faglig og dele av min faglige erfaring som senior”, sier han. Rundt 11 prosent av de om lag 1.000 ansatte i Kanvas er over 55 år.Les også: – Mer stabilt med fagutdannede- Før var det slik at alle skulle ha en egen seniorsamtale og det var mer mer oppmerksomhet rundt alder. Vi begynte å lure på om dette var rett vei å gå. Nå bruker vi medarbeidersamtalen, der vi spør den enkelte om hvor de ser seg selv noen år fram i tid. Så spør vi om hva vi kan gjøre for at den enkelte skal fortsette i jobben sin eller få til endringer, sier Roberg og viser til skriftlige retningslinjer.Seniorpolitikken i KanvasDer står det: Kanvas ønsker en mangfoldig personalgruppe hvor seniorer er en naturlig del. Seniorpolitikk er langsiktig bevisstgjørings- og utviklingsarbeid, som er nært knyttet til Kanvas generelle personalpolitikk. Først og fremst er det viktig med en individuell tilnærming og ikke en gruppetilnærming. Seniorer er som gruppe altfor variert til å kunne settes i bås og bli behandlet deretter.Det viktigste tiltaket er derfor dialog med den enkelte for å fokusere på behov for utvikling og tilrettelegging. En forutsetning her er dyktige ledere som ser sine ansatte og er tydelig i sin kommunikasjon og formidling av forventninger, i tillegg til aktive seniorer som er tydelige i forhold til egne ønsker og behov. Utviklingssamtalen skal være den arenaen hvor nettopp den ansattes fremtidsplaner, utviklingsbehov og tilretteleggingsbehov adresseres.På det mer generelle plan så gjennomføres det allerede mye god seniorpolitikk i form av nærværsarbeid: en helsefremmende arbeidsplass er også det for eldre arbeidstakere. I tillegg er det viktig med holdningsskapende arbeid knyttet til seniorers holdning til seg selv og holdninger blant alle ansatte.Den aller viktigste seniorpolitikken er først og fremst god personalpolitikk. Det er derfor kun ett tiltak som skiller seg ut som unikt for seniorer, nemlig seniorseminar. Kanvas skal gjennomføre et seniorseminar annethvert år for alle over 58 år. Dette seminaret vil inneholde to elementer: Informasjon om rettigheter knyttet til alderspensjon Fokus på seniorenes holdninger til seg selv.- Til høsten skal vi ha et slikt seminar der PBL informerer om forsikringer og pensjon. I tillegg skal lege Ingvard Wilhelmsen snakke om motivasjon ”Konge i eget liv – Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger”, sier Leif Roberg.Kanvas-barnehageneKanvas driver 56 barnehager med plass til rundt 3.500 barn, har rundt 1.000 ansatte og er en av de store barnehagedriverne i Norge. Virksomheten startet som medlemsorganisasjonen Barnehageforbundet i 1986, ble omdannet til stiftelse med ideelt formål i 1992, og endret navn til Kanvas i 1994.Ifølge hovedtariffavtalen mellom Private barnehagers landsforbund (PBL)og fagorganisasjonene, kan ansatte fra fylte 62 år velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn som et alternativ til å ta ut AFP.