Utsatt avgang kan være god butikk

For enkelte virksomheter er det hundretusener å spare på å utsette avtalefestet pensjon for sine ansatte, fremgår det av rapporten Er seniorer god butikk?

Av Per Halvorsen, 27. mai 2003

Forsker Roar Bergan ved ECON Senter for økonomisk analyse har på oppdrag fra SSP studert ulike faktorer som påvirker lønnsomheten ved å ha seniorer ansatt, og kommet frem til et sett av kritiske faktorer. Ikke minst påpeker han at det vil være et betydelig innsparingspotensial for mange bedrifter å utsette tidlig avgang, så sant bedriften ikke er i en nedbemanningssituasjon.– Særlig ved overgang til AFP kan sluttkostnadene ved mange virksomheter bli vesentlig lavere ved å utsette, eventuelt hindre, tidligpensjonering. Dette gjelder ikke minst bedrifter som ikke er en del av LO/NHO-området, og dermed  betaler hele AFP-pensjonen utover statens bidrag på 40 prosent fra fylte 64 år, sier Bergan.Han gir følgende eksempel: Sluttkostnader på 200 000 kroner som utsettes ett år, gir en rentegevinst på over 13 000 kroner. Etter fem år er rentegevinsten 57 000 kroner. I tillegg spares pensjon til den som førtidspensjoneres. – Til sammen snakker vi om et beløp på flere hundre tusen kroner, sier Bergan.Alder og ytelse: Ingen sammenheng.Han sier at det ikke er noen generell entydig sammenheng mellom alder og produktivitet.– En rekke studier har undersøkt nærmere om yngre arbeidskraft yter mer enn eldre. Selv om egenskapene våre endres i løpet av livet, er det ingen holdepunkter for at seniorer generelt er mindre lønnsomme enn sine yngre kolleger. De bedriftsledere som handler som om seniorer er mindre produktive, er på kollisjonskurs med fakta, sier Bergan.Slår beina under aldersargumentet.Det er først og fremst på pensjonsområdet det er penger å hente. Her er det flere faktorer som spiller inn, ikke minst når det gjelder tjenestepensjoner. Overgangen til innskuddsbasert tjenestepensjon der premien fastsettes som en andel av lønn, gjør pensjonskostnaden uavhengig av alder. Bergan viser i rapporten at lønnsutviklingen pleier å nå et toppunkt rundt  40-årsalder. Mot slutten av karrieren avtar den sågar svakt.– Innskuddsbasert tjenestepensjon slår dermed beina under argumentet om at eldre arbeidstakere er så dyre fordi de bidrar til at pensjonskostnadene skyter i været, sier Bergan.ECON-forskeren anbefaler virksomheten å sjekke følgende faktorer for å undersøke hvem det er mest lønnsomt og ansette:Ansettelseskostnader: Er det grunn til å forvente forskjeller i  ansettelseskostnader, for eksempel til opplæring?Er det grunn til å forvente forskjeller i ansettelsestid?Produktivitetsforskjeller:Er det sannsynlig at yngre er mer produktive enn eldre, eller er det motsatt?Forskjeller i løpende kostnader: Er det lønnsforskjeller mellom eldre og yngre nyansatte?Har virksomheten tjenestepensjonsordning eller andre ordninger som gir høyere kostnader for eldre ansatte?Hva er risikoen ved tidligpensjonering?Sluttkostnader:Er det grunner til å forventet forskjeller i sluttkostnadene, for eksempel ved tidligpensjonering eller nedbemanning?Er det grunner til å forvente forskjeller i forventet ansettelsestid.