Velger fri én dag i uka.

Et stort flertall av de ansatte i staten som har fått tilbud om redusert arbeidstid, velger å ta fri én dag i uka.

Av seniorpolitikk, 4. januar 2008

277 ansatte i presteskapet, Statens Vegvesen, Skatteetaten og fylkesmannsembetene deltar i et forsøk med redusert arbeidstid for ansatte over 62 år. Første rapportering viser at 187 av deltakerne tar arbeidstidsreduksjonen ut i fri én fast dag hver uke. Dette tilsvarer to tredeler av deltakerne i forsøket.De øvrige forsøksseniorene sprer seg i hovedsak jevnt utover de andre alternativene til arbeidstidsreduksjon: sekstimers dag, to sammenhengende fridager annenhver uke, fri annenhver fredag og mandag, lengre samlet fri og fri hver femte uke. 8-12 personer velger ett av disse alternativene. Et noe større antall velger å ta ut sin ekstra fritid fleksibelt. 31 av 277 velger alternativet fleksibelt uttak.- Hovedmålsetningen med forsøkene er å teste ut i praksis om redusert arbeidstid bidrar til å utsette pensjoneringstidspunktet. Vi sliter med å skaffe nok hender til å løse alle oppgavene vi står overfor, og disse forsøkene er også relevante i den sammenheng, sa fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys da forsøket ble lansert i april 2007.Econ Pöyry (tidligere Econ) har fått i oppdrag å evaluere prosjektet, som løper frem til august 2009. – Kjernen i vårt oppdrag er en effektevaluering. Vi skal svare på spørsmålet om de som deltar i forsøket faktisk står lenger i arbeid, sier forsker Lars-Erik Becken. Svaret får vi først om to år. Da skal den endelige evalueringsrapporten foreligge.