BKA-midler

Vellykket kurs i fare

Glåma Bygg AS er sammen med Hedmark Hus og Våler Bygg blant de 200virksomhetene i Norge som mottar midler til å holde kurs ibasiskompetanse (BKA-midler) i 2009. - Vi er takknemlig over å bli tildelt støtte, men er litt overrasket ogskuffet over bare å få innvilget rundt halvparten av det beløpet visøkte om til to kurs, sier daglig leder Geir H. Liengen i Glåma Bygg.

Av seniorpolitikk, 12. mai 2009

De tre Solør-bedriftene har god erfaring fra et tilsvarende kurs, ”Effektiv produksjon”, som ble holdt i 2007 og for tilsvarende midler.- Da søkte vi om et større beløp og fikk omtrent det samme som vi har søkt om nå. Dette gjorde at vi fikk på plass kvalitetssikring av utviklingen og den spesielle pedagogiske tilretteleggingen av kurset. I 2007 klarte vi også å leie egnede undervisningslokaler  fordi vi kunne legge til såkalte RDA-midler (kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift). Bedriftene har i forbindelse med den nye søknadene i 2009, lagt inn en betydelig egenandel i form av egeninnsats i utviklingen av kursene. Nå mangler vi i utgangspunktet rundt 500.000 kroner for å kunne gjennomføre de to kursene vi har søkt om penger til, sier Liengen.  – En del av et spleiselag  Vox fordeler i alt 47 millioner kroner i BKA-midler i år. 20 millioner kroner av dette beløpet kom som en del av regjeringens krisepakke. I første omgang er det fordelt 34 millioner kroner, etter at det kom inn søknader om i alt 122 millioner. – Vox innførte veiledende satser for BKA-midlene fra og med i fjor. Mange opplever disse satsene på 1.250 kroner per undervisningstime som rause. Men det gis ikke støtte til for eksempel prosjektledelse eller varm mat. BKA-midlene inngår som en del av et spleiselag der også den enkelte virksomhet må dekke noe, sier Erik Bäcklund, rådgiver i Vox til seniorpolitikk.no.  Kursplaner for 2009  De tre Solør-bedriftene ønsker å arrangere et oppfølgingskurs for de ansatte som gikk på kurs i 2007 og å gjenta kurset ”Effektiv produksjon” for ansatte som ikke deltok sist. Kurset gikk over 18 kvelder og varte i fire timer per kveld. – De ansatte gjorde mesteparten av dette i fritiden, men de fikk  fri fra jobben én time per kurskveld og et varmt måltid før undervisningen. Det var et nøkternt opplegg, men det er viktig å ta vare på medarbeiderne etter en lang arbeidsdag, og å kunne tilby gode lærerkrefter og  gode kurslokaler, sier Geir H. Liengen. Lærerkreftene ble hentet fra Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter og Byggskolen på Lillestrøm.   Glåma Bygg bygger blant annet ny politihøgskole og nytt distriktspsykiatrisk senter på Kongsvinger, og er avhengig av å holde på de ansatte. – Vi hadde en ordrereserve fra 2008 og ser muligheter for nye prosjekter i både privat og offentlig sektor i år. Vi har derfor økt budsjettet fra 200 millioner til 250 millioner kroner i 2009, sier Geir H. Liengen.  Pedagogisk verktøykasse i opplæringen  I 2007 ble kurset lagt opp slik at deltakerne fikk lære å bruke de grunnleggende BKA-ferdighetene i sammenhenger som de kjente fra jobben. Én av oppgavene som skulle løses i løpet av kurset var for eksempel å lage en oppstilling med et pristilbud til en kunde, som hadde bestilt en terrasse med trapp. Her måtte det tegnes, beregnes og lages materiallister innenfor fagene regning, norsk muntlig og skriftlig og IT. Til slutt presenterte deltakerne resultatene sine med power point for blant andre lederne av virksomhetene de arbeider i.  Hele arbeidsstokken  Tilbudet om kurs gikk ut til hele arbeidsstokken på rundt 100 ansatte i Glåma Bygg AS og til sammen 40 ansatte i de to andre bedriftene. Deltakerne var jevnt fordelt, fra nyutdannede til og med ansatte som nærmer seg pensjonsalder. – Først trodde vi kanskje at de eldste ville kvie seg for å delta, men slik ble det ikke, sier Geir H. Liengen.   Glåma Bygg er en IA-bedrift og Liengen tror mange ønsker å fortsette i jobben fram til de fyller 67 år. – Dessverre er det altfor mange som pensjonerer seg tidligere fordi kroppen ikke tåler mer. Vi diskuterer tiltak for den enkelte og prøver å finne gode løsninger. Det kan være kortere reisevei og ekstra ferie for noen, sier han, og mener at arbeidsmiljøet er blitt bedre med årene.