Vanlig svar til tillitsvalgte

"Vi skal nå revidere våre ordninger…"

Senter for seniorpolitikk får ofte spørsmål om hvilke konkrete tiltak ledere og tillitsvalgte bør sette inn på arbeidsplassen. Her er svaret:

Av Berit Solli, 12. desember 2019

Direktør Kari Østerud har svart på en typisk henvendelse fra tillitsvalgte og ledere. (Foto: Øivind Haug)

Senter for seniorpolitikk får ofte spørsmål fra ledere og tillitsvalgte om hva de konkret bør gjøre for å få folk til å ønske og kunne stå lenger i jobb. Et typisk spørsmål vi har fått inn fra en tillitsvalgt, besvart av direktør Kari Østerud:

Spørsmål: “Vi skal nå revidere våre seniorpolitiske ordninger. Jeg lurte på å dere kjente til noe forskning på feltet, og på hvilken effekt slike ordninger har på at seniorer står løpet lenger?

Svar fra Senter for seniorpolitikk:

Hei! Takk for henvendelsen.

Det finnes en del forskning og kunnskap om hva som påvirker valget mellom å fortsette i arbeid eller å bli fulltidspensjonist. Senter for seniorpolitikk har nylig oppsummert en del av forskningen om å hva som skal til for at flest mulig skal stå lengst mulig i jobb. Det finner du i SSP-notat nr. 3 her. Her omtales også effekten av såkalte seniorgoder.

I notatet heter det:

«Ledelse og personal/arbeidsgiverpolitikk på den enkelte arbeidsplass har stor påvirkning på avgangsalderen.

Det er godt dokumentert at ledelse og personalpolitikk påvirker pensjoneringsadferden både i positiv og negativ retning. Det handler om lederholdninger, lederadferd og de konkrete personalpolitiske tiltakene. Med personalpolitiske tiltak i denne sammenheng menes ofte noe annet enn såkalte seniorgoder, som for eksempel ekstra fri og ferie.

Forskning på effekten av seniorgoder tyder på at dette har liten påvirkning på beslutningen om å forlenge yrkeskarrieren. Slike tiltak har i liten grad vært i stand til å overbevise den sentrale målgruppen – de usikre seniorene – om å jobbe lenger. (Fafo 2016: Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet og Hermansen 2017: Retaining Older workers)

Tiltak

Men, det kan ikke sees bort i fra at seniorgodene i seg selv har en positiv påvirkning på arbeidsmotivasjonen.  Andre tiltak enn seniorgoder har sannsynligvis større effekt på avgangsalderen (listen er ikke uttømmende):

  • Lederopplæring – om aldring og arbeid, holdning til alder og diskriminering, kunnskap om læring i voksen alder og hva som skaper en god senkarriere.
  • Senkarriereplaner satt i system, f.eks. interne jobbskifter og at man får ansvar for arbeidsoppgaver som er relevante og interessante
  • Strukturerte medarbeidersamtaler med et seniorperspektiv
  • Kompetanseplaner for alle uansett alder, med forventninger om utvikling
  • Mentor- og fadderordninger
  • Belønnings- og tilretteleggingstiltak

Vår veileder

Hvis virksomheten skal revidere personalpolitikk eller utvikle en ny seniorpolitikk, kan dere finne flere tips i vår seniorpolitiske veileder. Her skisserer vi en prosess i 3 trinn som kan gi dere impulser til arbeidet.

Kurs

Ønsker du at Senter for seniorpolitikk skal fortelle mer om hva som virker på arbeidsplassen? Vi holder gjerne foredrag. Send henvendelse her.