Psykologiske jobbtester

viktig med kvalitetssikring

- Psykologiske tester kan bidra til å få rett person på rett plass, men det er viktig å kvalitetssikre testene, slik at de virkelig måler det de er ment å måle, sier Andreas Høstmælingen i Norsk Psykologforening.

Av Astri Vannebo, 1. desember 2010

Andreas Høstmælingen

Andreas Høstmælingen

Dette sier Andreas Høstmælingen, spesialrådgiver i Norsk Psykologforening, hvor han har psykologiske tester som ett av sine spesialfelt. På Psykologforeningens hjemmeside framgår det tydelig at foreningen er opptatt av psykologiske tester, noe han kan bekrefte.- Arbeidspsykologiske tester har fått økt betydning. Desto viktigere er det at fagmiljøet, testbrukere og leverandører engasjerer seg for å sikre at testene måler det de skal, sier han.Det Norske Veritas Certification har sammen med Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN) utviklet et sett med kriterier som legges til grunn for sertifisering av så vel personlighetstester som testbrukere. Det er STNs styre som legger rammene for den faglige standarden for arbeidspsykologiske tester som sertifiseres av Det Norske Veritas. Her sitter Psykologforeningens spesialrådgiver som representant sammen med andre aktører i markedet; testleverandører, eksperter og firmaer som bruker tester i sitt arbeid. Ut fra gitte kriterier utføres så selve sertifiseringen av Det Norske Veritas. Flere metoderAndreas Høstmælingen er også sekretær for Psykologforeningens eget testpolitiske utvalg.- Vil personlighetstester sørge for å få rett person på rett plass?- De kan bidra til det. Testing må brukes i sammenheng med andre metoder, som gode jobbanalyser, slik at oppdragsgiver får hjelp til å klargjøre bestillingen. Hva er det som ønskes kartlagt? Det gjelder både ved bruk av evnetester og ved bruk av personlighetstester. En må være klar over hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, og hvilke trekk, evner og personligheter som er best egnet til å løse dem. HistorikkenInnenfor psykologien har en lang erfaring i bruk av tester, og da særlig rettet mot psykisk helsearbeid, med målinger innenfor nevropsykologi eller for eksempel testing for å kartlegge lærevansker. Bruk av arbeidspsykologiske tester er en noe nyere trend. På Psykologforeningens webside finner vi hele historikken bak etableringen av en norsk sertifiseringsordning for arbeidspsykologiske tester. Bruken av disse økte mot slutten av 90-tallet, med lite kontroll og kanskje også en tanke humbug. I alle fall tok Psykologforeningen et initiativ overfor Veritas, og i 2003 var STN et faktum. Sertifiseringsrådet opererer uavhengig av Psykologforeningen, selv om altså foreningens Andreas Høstmælingen har en plass i styret.- Sertifiseringsordningen gjør at de testene som leveres inn blir målt opp mot en standard. Så vil en alltid kunne diskutere hvordan denne standarden bør utvikles.- Hvorfor er det bare en håndfull testverktøy som har sertifiseringen i orden?- Det er ikke godt å si. Det er ingen lov som pålegger testutviklere å søke om sertifisering, sier han og understreker at flere tester som er i bruk kan være fullgode verktøy, selv om de ikke er sertifisert. Enkelte velger kanskje å unnlate å søke om sertifisering av frykt for ikke å bli godkjent. Etter hvert som sertifisering blir mer vanlig, vil nok et godkjenningsstempel kunne gi testutviklerne et konkurransefortrinn. Listen over sertifiserte testbrukere er derimot atskillig lenger, med sine nitti navngitte personer fra bortimot like mange navngitte organisasjoner, fra Manpower, Gjensidige Forsikring og Kirkens Nødhjelp til Skatteetaten og Psykologtjenesten AS.