Vil oppheve øvre aldersgrense for yrkesjåfører.

Fremskrittspartiet argumenterer blant annet med endringer i folkehelsen når de nå foreslår å oppheve ordningen med en øvre aldersgrense for yrkessjåfører. Dagens norske bestemmelser harmonerer dårlig med regelverket som gjelder for EØS.

Av Per Halvorsen, 6. mars 2005

– Denne særnorske bestemmelsen (…) medfører at sjåfører i topp legebekreftet tilstand nektes å fortsette sitt arbeide etter fylte 70 år. Dette er stikk i strid med Stortingets uttalte ønske om at eldre arbeidstakere bør fortsette i lønnet arbeide så lenge som mulig, heter det i forslaget. Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) har i dag bestemmelser som sier at: «Kjøresetel blir utferda for 10 år. For person som er fylt 60 år, blir kjøresetelen utferda for fem år, men ikkje lenger enn til innehavar fyller 70 år. Dersom særlege helseforhold tilsier det, skal perioden kjøresetlen er gyldig for setjast kortere.»EØS-reglene har ingen øvre aldersgrense. Fremskrittspartiet foreslår en ordning der kjørtillatelsen etter fylte 70 år blir utferdet for ett år av gangen dersom det er helseforsvarlig. I unntakstilfelle kan perioden settes kortere.Stort paradoks.Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk sier det tenderer sterkt mot aldersdiskriminering dersom en dyktig medarbeider passerer 70 år, og utelukkende av den grunn blir bedt om å slutte. – Det et uttrykk for generalisering av menneskelige egenskaper og uforenlig med verdier som individualisering og valgfrihet, sier han Han mener de øvre aldersgrensene i arbeidslivet er et av tidens store paradokser: – For noen tiår siden, da vi fortsatt først og fremst var industriarbeidere, drev tungt kroppsarbeid og folkehelsen var dårligere, lå den reelle pensjoneringsalderen mye høyere enn i dag. I dag, da vi er frisker enn noensinne, lever lengre og det tunge kroppsarbeidet har langt mindre omfang, skal vi på død og liv raskere ut av yrkeslivet uten at det alltid er noen synlig grunn til det. Vi kan i det minste være fair og innrømme friske, motiverte arbeidstakere lov til å jobbe så lenge de utfører sitt arbeid til glede for fellesskapet, sier han.