Arbeidstakere i 60-årene er den aldersgruppen som i gjennomsnitt har høyest lønn

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

galt

Det er en vanlig oppfatning blant økonomer at lønna går opp med alderen samti-dig som produktiviteten går ned (Lazear’s hypotese). Produktivetens sammen-heng med alder er dekket i et annet spørsmål. Her ser vi på alder og lønn. I en del jobber er det avtalt aldersbetingete ansiennitetstillegg, men disse tilleggene stopper oftest etter relativ få år, f.eks. etter 16 år.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig månedslønns stiger til slutten av 40-årsalderen, for deret-ter å flate ut og med en nedgang mot slutten av yrkeskarrieren. Relativt lavere lønn i 60-årsalderen trenger ikke betyr at lønna går ned med alderen for den en-kelte arbeidstaker. Det kan også være at yngre stiger raskere i lønn enn seniore-ne.

Videre lesning

Hauge, L. & Halvorsen, B. (2019) Hva vet vi om alder og produktivitet i arbeidslivet? SSP-notat Nr. 4. seniorpolitikk.no

Til refleksjon

– Hva kan det bety for eldres posisjon på arbeidsmarkedet at de er antatt å være dyrere enn de er?