Arbeidstakere i 60-årene har høyere legemeldt sykefravær enn yngre arbeidstakere

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

Legemeldt sykefravær for lønnstakere har det siste året (2019) variert rundt 4 -5 prosent. I 20-årsalderen ligger det på vel 3 prosent, fra 30 år til 49 år ligger det på vel 4 prosent, mot 5 prosent i alderen 50-59 og 6 prosent i alderen 60-66 (Statbank, tabell 12448). Det er altså en økning i det legemeldte sykefraværet med alderen. Det samlete sykefraværet omfatter også egenmeldt sykefravær, som det ikke fullstendig statistikk for, fordelt på alder. Det egenmeldte sykefra-været, som er basert på rapportering fra utvalgte virksomheter, oppgis til samlet 0,9 prosent i 2018 (Statbank tabell 12441).

Utvalgsundersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer tyder på at det samlete sy-kefraværet ikke følger det samme mønstret som det legemeldte sykefraværet, men at eldre har lavere egenmeldt sykefravær. Tendensen i barometeret er at de eldste yrkesaktive har mindre samlet sykefravær. I 2019 sa 51% av yrkesaktive 60-66 år at de ikke hadde hatt noe sykefravær siste år, mot 42% blant de yngste (16-24 år). Det var imidlertid noe flere av yrkesaktive over 50 år (12%) som hadde fravær på over 20 dager, enn blant yrkesaktive under 50 år (7%). Det er riktignok større usikkerhet ved data fra spørreundersøkelser enn ved registerdata. Men i dette tilfellet har registerdataene dessverre en vesentlig usikkerhet ved at egen-meldt sykefravær ikke rapporteres på alder.

Videre lesning

Ipsos: Norsk seniorpolitisk barometer 2019. Yrkesaktiv befolkning.

Til refleksjon

– Hvordan kan det ha seg at økning i sykelighet med alderen ikke gir større utslag i sykefravær fra jobben?