De som tar ut pensjon når de er 62 får vesentlig lavere pensjon resten av livet, enn de som tar ut pensjon senere, f.eks. ved 67 år

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

Pensjonsreformen som ble iverksatt fra 2011, bygger på et såkalt aktuarisk prin-sipp om at summen av utbetalt pensjon gjennom hele pensjonist-tilværelsen skal bli den samme enten en tar ut pensjonen tidlig eller venter noen år med uttaket. Det betyr at de som tar ut pensjon tidlig vil få utbetalt et lavere årlig beløp enn de som venter med uttaket.

Reduksjonen ved tidlig uttak er beregnet ut fra for-ventet levealder for det årskullet en tilhører. Det betyr at det samlete beløpet en får utbetalt blir større enn aktuarisk beregnet dersom en lever lenger enn gjen-nomsnittet i sitt årskull. Tilsvarende blir den samlete pensjonen over livsløpet lavere dersom en levere kortere.

For dem som tar ut pensjonen fra fylte 62 år kan det årlig beløpet bli 25-30 prosent lavere resten av livet sammenliknet med om en venter til 67 år (NAV 2018). Hva som ‘lønner seg’ økonomisk av tidlig og sent uttak avhengig imidlertid av en rekke forhold som det ikke er lett å ha full oversikt over.

Videre lesning

NAV (2018) Når bør jeg ta ut alderspensjon? 

Til refleksjon

– Hvordan er mulighetene for ulike grupper av arbeidstakere til å utsette uttaket av alderspensjon for å få høyere årlig pensjon?

– På hvilken måte kan det aktuariske prinsippet bidra til større økonomiske forskjeller mellom pensjonister?