Deltidsarbeid er vanligere blant yrkesaktive i 60-årene enn blant yrkesaktive i alderen 30-59 år

Av admin_senior, 11. april 2020

riktig

Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid er lavest blant arbeidstakere under 25 år og over 65 år. Yrkesaktive menn arbeider i gjennomsnitt ca. 38 timer i uka når de er mellom 30 og 59 år, 36 timer i 60-64 årsalderen og 30 timer når de er 65-74 år. Tilsvarende tall for kvinner er hhv. 33 timer, 30 timer og 24 timer i uka (AKU 2018, Statbank tabell 11210). Gjennomsnittstallene gir med andre ord tydeligst utslag i kortere arbeidsuke først etter 65 års alder, både for menn og kvinner.

Norsk seniorpolitisk barometer gir tall for andel som jobber deltid, og disse tal-lene viser en mye klarere sammenheng med alder, – for menn (Ipsos 2019). Mens 5% av yrkesaktive menn i alderen 30 -59 år arbeider deltid, gjelder det samme for hele 24% av menn over 60 år. Blant kvinner er bildet annerledes.

Det er mer del-tid blant kvinner i alle aldersgrupper, 23% i alderen 30-59 år og økningen til over 60 er mindre, til 31%. Siden barometeret er en utvalgsundersøkelse med et be-grenset utvalg, er det klare feilmarginer i resultatene, og forskjellene i andeler med deltid mellom middelaldrende og eldre er bare statistisk signifikant for menn (p <.001), og ikke for kvinner (p < .30). Deltidsarbeid blant de eldste kan gi en gradvis tilpasning fra fulltids yrkesaktiv til fulltids pensjonist. Det er imidlertid usikkert hvor mange som bruker nedtrapping som en bevisst valgt tilpasningstra-tegi til livet som pensonist, eller som ville valgt nedtrapping dersom de fritt kun-ne velge deltid de siste yrkesaktive årene.

Videre lesning:

– Ipsos: Norsk seniorpolitisk barometer 2019. Yrkesaktiv befolkning.

Til refleksjon:

– Er det ønskelig at flere eldre arbeider deltid, eller at færre arbeider deltid?

– Tror du at tilrettelegging for deltid på din arbeidsplass kan bidra til at flere vil fortsette lenger i arbeid? – eller til at flere slutter tidligere på heltid enn de ellers ville gjort?