Det er alltid ulovlig å si opp arbeidstakere bare fordi de er for gamle

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

galt

Ifølge arbeidsmiljølovens § 15 kan arbeidsforhold «bringes til opphør når arbeids-taker fyller 72 år». Det er noen unntak fra grensen på 72 år og arbeidstaker kan da sies opp ved en lavere alder. Det gjelder for noen stillinger der lavere alders-grenser anses nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet (f.eks. innen politiet, brannvesenet og helsevesenet). Arbeidsgiver kan dessuten, etter drøftinger med tillitsvalgte, sette aldersgrensa lavere enn 72 år, men ikke lavere enn 70 år. En slik lavere aldersgrense må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngri-pende. Det er også et krav om at en slik lavere aldersgrense skal gjøres kjent for arbeidstakerne, at den skal praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og at arbeids-takerne skal ha rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Når alders-grensa er 72 år er det ikke nødvendig at den praktiseres konsekvent. Da er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om noen, og i så fall hvem, kan fortsette etter fylte 72 år.

I staten gjelder Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.v., som har en generell aldersgrense på 70 år og lavere aldersgrenser i noen stillinger. De som omfattes av denne loven plikter å fratre når aldersgrensa er nådd.

Bortsett fra ved lovlige aldersgrenser, er det ulovlig å si opp arbeidstakere bare fordi de er for gamle.

Videre lesning

Arbeidsmiljøloven. www.lovdata.no.
Arbeids- og sosialdepartementet (2016): Seniorer i arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger. Rapport fra et partssammensatt utvalg. 

Til refleksjon

– Hva ville skje på din arbeidsplass, eller i ditt yrke, dersom det ikke var noen øvre aldersgrense for oppsigelsesvernet?