Et lite stimulerende arbeid kan framskynde kognitive svekkelser

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

Akkurat som arbeidet kan fremme god kroppslig aldring eller framskynde den fy-siske aldringen, kan kognitive funksjoner påvirkes av arbeidet. Det kognitive om-fatter tenkning, læring, hukommelse, intelligens, og f.eks. evnen til å områ seg i uventede situasjoner. Aktivitet og bruk både av kroppen og av kognitive funksjo-ner er bra for å vedlikeholde og utvikle tenkning, læring og hukommelse.

Jobber som er preget av rutine, lite variasjon, små krav til selvstendige beslutninger og lite mental stimulering kan bidra til å svekke kognitive funksjo-ner. Man kan bli glemsom av ikke å måtte bruke hukommelsen. Det er også vist til langsiktige konsekvenser etter at yrkeskarrieren er slutt, i form av at risikoen for aldersdemens kan øke når arbeidet har vært lite mentalt stimulerende.

Videre lesning

Solem, P.E. (2012) Ny kunnskap om aldring og arbeid. NOVA rapport nr.6/2012.

Til refleksjon

– Hvordan kan rutinepregete jobber gjøres mer stimulerende?

– Hvordan kan virksomheten sikre at jobbskifter i høy alder eller systemer med alternative karriereveier ikke medfører at arbeidet blir for lite stimulerende for eldre ansatte?