For 50 år siden var nesten dobbelt så stor andel av 70-årige menn i arbeid

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

Fra omtrent ved årtusenskiftet har sysselsettingen i eldre aldersgrupper økt bety-delig. Fra 1997 til 2018 økte sysselsettingen i aldersgruppen 65-74 år fra 15 til 23 % for menn og fra 8 til 15 % for kvinner. Før årtusenskiftet var det imidlertid en lang periode med nedgang i sysselsettingen blant eldre menn. I 1972 var 43% av menn i alderen 65-74 år i arbeid, med andre ord nesten dobbelt så mange som i dag (https://www.ssb.no/statbank/table/03781/). For kvinner ser utviklingen mer stabil ut, men det gjenspeiler en tilførsel av stadig mer yrkesaktive kvinner fra yngre aldersgrupper, kvinner som blir eldre med utgangspunkt i høyere sysselsetting fra før. Også de kvinnene som var yrkesaktive for 50 år siden arbeidet lenger opp i årene enn kvinner gjør i dag.

De eldre jobbet med andre ord lenger for 50 år siden enn dag, når helsa kanskje er bedre og arbeidet kanskje er mindre fysisk krevende, men kanskje mer oppja-get enn for 50 år siden. Pensjonene er bedre i dag og den gang var det nok flere som ikke kunne leve av bare folkepensjonen. Når vi sammenlikner med for 50 år siden kan det imidlertid synes som om det er rom for at flere eldre kan være i arbeid lenger.

Til refleksjon

– Hva taler for og hva taler imot at betydelig flere kan være yrkesaktive i 70-årsalderen, enn det er i dag?