Den generelle kunnskapen om eldre arbeidstakeres bidrag er dekkende for eldre arbeidstakere i alle slags virksomheter

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

galt

Vi kan ikke avlede direkte fra et generelt nivå til et spesielt nivå, det vil si fra generelle tall om befolkningen eller store grupper, til konkrete individer på en enkelt arbeidsplass. Det kan riktignok likevel hende at den generelle oppfat-ningen av eldre arbeidstakere gir et dekkende bilde av de eldre i din virksomhet. Det kan også hende at de eldre i din virksomhet for eksempel har et mye lavere sykefravær enn eldre generelt, har uvanlig høy kompetanse og god helse, eller i negativ retning at de mer enn andre ønsker å gå tidlig av med pensjon, at de er mer slitne fysisk eller psykisk enn eldre generelt.

På et arbeidsplassnivå kommer mer de individuelle variasjonene frem og får be-tydning, og disse kan avvike fra det generelle bildet. På arbeidsplassnivå er det disse individuelle behovene som må møtes. Løsninger på seniorpolitiske spørs-mål i din bedrift bør derfor søkes med henblikk både på de individuelle behovene til seniorene som er ansatt i din virksomhet, og behovene til kolleger og ar-beidsplassen for øvrig.

Videre lesning:

Terjesen, H.C.Aa. & Salomon, R.H. (2015) Langsiktig ledelse. Om bærekraftig aldring i arbeidslivet. Oslo: Cappelen Damm akademisk (særlig kap. 2 Håndtering av aldersmangfold)

Til refleksjon:

– Hvordan kan kunnskap om eldre og aldring i arbeidslivet bidra til økt forståelse av de utfordringer som enkelte bedrifter eller enkelte eldre arbeidstaker måtte ha?

– Har du eksempler på kunnskaper som er formidlet i denne quizen som stemmer dårlig med dine egne erfaringer, og eksempler på kunnskaper som stemmer godt med dine egne erfaringer?