Pensjonsreformen medfører at de som er 25 år i dag må jobbe til de er minst 75 år for å få like bra pensjon som dagens pensjonister

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

galt

NAV har beregnet at en som er 25 år i 2020 må jobbe til han eller hun 72 år og 9 måneder for å få like bra pensjon som i dag, eller nærmere bestemt for å kom-pensere for levealdersjusteringen av pensjonen. Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen blir justert etter forventet levealder for det årskullet en tilhø-rer, slik det er beregnet for det året kullet er 62 år. Med andre ord vil ikke dagens 25-åring vite sikkert før i 2057, hvor lenge han eller hun ‘må’ jobbe. Dessuten, det er svært usikkert hva 25-åringer bør gjøre om 50 år. Det avhenger, slik pen-sjonssystemet er i dag, først og fremst av hvordan levealderen utvikler seg. Fort-setter den å stige i samme takt som hittil, vil NAVs beregning være dekkende. Hvis levealderen øker mer enn forutsatt må 25-åringen vente lenger med å ta ut pensjon, f.eks. til 75 år. Men hvis levealderen ikke øker så mye som forutsatt, vil 25-åringen f.eks. kunne ta ut tilsvarende pensjon som dagens pensjonister før han eller hun fyller 70 år.

Det er uenighet blant demografer og biologer om hvordan utviklingen i levealder kommer til å bli. Noe mener det er en biologisk grense for hvor lenge mennesker kan leve, ofte satt til ca. 120 år. Andre mener at bioteknologi og forskning på anti-aldring, kan øke levealderen langt utover 120 år, i det minste for noen, for-trinnsvis i rike deler av verden. Andre igjen mener at det ikke er grunn til å tro at den jevne økningen vi har sett over mange år, kommer til å stoppe opp med det første. Ved siden av genteknologi og anti-aldring vil endringer i ernæring, i smitt-somme og ikke smittsomme sykdommer, i klima, og utviklingen i arbeidslivet med mer eller mindre helsefremmende eller helseskadelige arbeidsforhold, kunne påvirke utviklingen i levealderen framover.

Videre lesning:
– NAV: Levealdersjustering av alderspensjon https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/relatert-informasjon/levealdersjustering-av-alderspensjon
– Bratlie, S. (2017) Alder ingen hindring, i tidsskriftet GENialt 24.01.2017 https://www.bioteknologiradet.no/2017/01/alder-ingen-hindring/

Til refleksjon:
– I hvilken grad vil de som ‘må’ jobbe til de er 75 år kunne regne med å få mulig-heter til å jobbe så lenge?
– Kan levealdersjusteringen bidra til større økonomiske forskjeller mellom eldre enn det er i dag?