Det er ikke tillatt å sortere ut søkere til stillinger på bakgrunn av alder alene

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

Arbeidsmiljølovens § 13 nedlegger forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av (blant annet) alder. Bestemmelsen gjelder alle sider ved arbeidsfor-holdet, herunder: a) utlysning av stilling, ansettelse, omplassering og forfrem-melse, b) opplæring og annen kompetanseutvikling, c) lønns- og arbeidsvilkår, d) opphør.

Forskjellsbehandling på grunn av alder som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som for-skjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av al-der. Et eksempel som ofte brukes er at et teater ved rollebesetning kan velge vekk skuespillere som har en alder som ikke passer til rollefigurens alder.

Videre lesning

Arbeidsmiljøloven. www.Lovdata.no.
Likestillings- og diskrimineringsombudet: Unngå aldersdiskriminering i arbeidslivet. Brosjyre: www.ldo.no

Til refleksjon

– Hvordan kan aldersdiskriminering være indirekte? Kjenner du noen eksempler?

– Aldersdiskriminering kan ramme både unge og eldre, hvordan kan diskrimineringen være annerledes for eldre enn for unge?