Yrkesaktive over 50 år har i gjennomsnitt kortere utdanning enn yngre yrkesaktive

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

Registerdata fra Statistisk sentralbyrå (Statbank, tabell 08921 for 2018) viser føl-gende andeler som har utdanning utover videregående skole:
30-39 år: 52% 40-49 år: 48% 50-59 år: 39% 60-66 år: 35% 67 og over: 25%.

De eldre har med andre ord kortere utdanning enn de yngre. Samtidig er det fær-re med lav utdanning som er i arbeid og flere med lav utdanning som slutter i arbeidslivet før vanlig pensjoneringsalder. Det gjør at utdanningsforskjellene er mindre mellom eldre og yngre yrkesaktive enn i befolkningen generelt. F.eks. viser utvalgsundersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer relativt små aldersfor-skjeller i utdanning blant yrkesaktive. Tallene er ikke helt sammenliknbare med registerdataene fra SSB, men i 2019 viste barometeret følgende andeler som har utdanning på «Universitets-/høgskole nivå 2»: 30-39 år: 36%, 40-49 år: 34%, 50-59 år: 28% og 60 år og over: 29%.

Fordelingen varierer litt fra år til år, men illustrerer at en ikke kan slutte direkte fra aldersfordelingen av utdanning i befolkningen til aldersfordelingen av utdan-ning i arbeidslivet. Det ser ikke ut til at yrkesaktive i 60-årsalderen stiller svakere med hensyn til utdanning enn de som er litt yngre. Det henger sammen med at de med høy utdanning fortsetter lenger i arbeid.

Videre lesning

Ipsos. Norsk senior politisk barometer 2019. Yrkesaktiv befolkning.

Til refleksjon

– Er det noe som kan bidra til at flere eldre med lav utdanning fortsetter lengre i arbeid?