Yrkesaktive over 50 år skifter jobb oftere enn yrkesaktive under 50 år

Av admin_senior, 11. april 2020

galt

DDet er yrkesaktive i 20-årsalderen som oftest skifter jobb, dvs.at de slutter i en virksomhet og begynner i en annen. Tall fra 2014 viser at forekomsten av jobb-skifter synker gradvis fra 35% tidlig i 20-årene, og er lavest ved 60 år, da knapt 5% av de yrkesaktive skifter jobb i løpet av et år.

Deretter stiger mobiliteten utover i 60-årene til omtrent samme nivå som i 40-årsalderen, ca. 10% (Tofteng et al. 2016). Det er uklart hvorfor mobiliteten øker noe utover i 60-årene, men det kan henge sammen med pensjonering der noen finner ny jobb etterpå, kanskje med kortere arbeidstid og mindre ansvar.

I rapporten om Seniorers mobilitet på ar-beidsmarkedet (Tofteng et al. 2016) pekes det på mange mulige årsaker til den relativt lave mobiliteten i aldersgruppen over 50 år. En grunn kan være stor grad av jobbtilfredshet og at en etter noen jobbskifter tidlig i karrieren har funnet en jobb en trives i. I så fall er ikke lav mobilitet i andre halvdel av yrkeskarrieren nødvendigvis noe problem.

Videre lesning

Tofteng, M., Midtsundstad, T., Nielsen, R.A., Hilsen, A.I., Hagen, M.N.-S. (2016). Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Rapport nr. 50-2016 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS.

Til refleksjon:

– Hvordan kan forhold på din arbeidsplass bidra til å fremme eller hemme mobilitet blant eldre arbeidstakere?

– I hvilken grad er det ønskelig at eldre skifter jobb, dvs. slutter og finner en ny jobb, samtidig som andre eldre arbeidstakere tilsettes ved din arbeidsplass?