Yrkesdeltakelsen blant 60-åringene har siden 2011 økt mest blant yrkesaktive med lav utdanning

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

«Siden 2011 er det særlig ansatte i privat sektor med utdanning på grunnskole og vide-re-gående nivå som har hatt sterk vekst i sysselsettingen blant de over 62 år. Utvikling-en har dermed bidratt til en utjevning av forskjellen i lønnstakerandelene mellom lavt og høyt utdannede» (Nordby & Næsheim 2017, s. 4). Økningen i sysselsettingen i alde-ren 62-66 år har skjedd samtidig som det har blitt mulig å ta ut alderspensjon fra folke-trygden fra fylte 62 år. I perioden 2014-2018 tok rundt 55% av mannlige lønnstakere i alderen 62-66 år samtidig ut alderspensjon fra folketrygden, blant kvinner var andelen betydelig lavere, rundt 25% (Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2019).

Videre lesning

Nordby, P. & Næsheim, H. (2017) Yrkesaktiviteten blant eldre før og etter pensjonsreformer.2016. Statistisk sentralbyrå. Rapporter 2017/5.

Pensjonspolitisk arbeidsgruppe (2019) Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen. 

Til refleksjon

– Hvilke fordeler og ulemper er det for individet og for samfunnet at det fra fylte 62 år er mulig å kombinere uttak av alderspensjon med full yrkesdeltakelse?