pensjon-etter-avsluttet-arbeidsforhold

Pensjon etter avsluttet arbeidsforhold

 
Når du avslutter et arbeidsforhold i offentlig eller privat sektor, har du som regel en pensjonsrettighet fra den tiden du har arbeidet. Pensjonsrettigheten har de samme pensjonsytelsene som tjenestepensjonsordningen du var med i. Utbetalingslengder og vilkår vil også være de samme. Et unntak er at i de fleste etterlattepensjoner tilknyttet innskuddspensjonsordninger, og noen få tilknyttet privat ytelsesbasert pensjon, vil du ikke få med deg noen pensjonsrettighet. Uførepensjon vil etter 2016 som hovedregel ikke gi noen fripoliserett i privat sektor.

Noen ytterligere kjennetegn ved pensjonsrettighetene etter avsluttet arbeidsforhold er gitt i tabellen under.
 
  Offentlig Privat ytelsesordning Privat innskudds-ordning Privat hybrid-pensjon
Navnet på rettigheten Oppsatt rett Fripolise Pensjonskapitalbevis (uføre- og etterlattepensjoner kan gi en fripolise) Pensjonsbevis (uføre- og etterlattepensjoner kan gi en fripolise)
Hvor lenge må du jobbe for å få en slik rett 3 år, men tid fra tidligere arbeidsgivere innen offentlig sektor kan legges sammen Ett år, men for dem som hadde ytelsesordning før 2001 var kravet gjerne 3 år og at avsatte midler måtte ha en viss størrelse, ofte var det også et krav for å bli med i ordningen at du var over 25 år Ett år Ett år
Hvordan bestemmes størrelsen på pensjonen etter avsluttet arbeidsforhold Etter antall år du har jobbet delt på det antall år du ville fått dersom du hadde fortsatt å jobbe frem til 70 år, men maksimalt 40 og minimum 30 år "Etter antall år du har jobbet delt på det antall år du ville fått dersom du hadde fortsatt å jobbe frem til 67 år, men minimum 30 år" Ut fra innbetalt innskudd og avkastning. Om du har etterlattepensjoner med rett til fripolise, fastsettes størrelsen på pensjonen som for privat ytelsesordning Ut fra innbetalt innskudd og avkastning. Om du har etterlattepensjoner med rett til fripolise, fastsettes størrelsen på pensjonen som for privat ytelsesordning
Regulering av pensjonen Reguleres med G før 67 år og med G fratrukket 0,75 % etter 67 år Reguleres ut fra avkastningsover-skudd på fripolisen Reguleres ut fra avkastning Bedriften kan avtale samme regulering som i offentlige ordninger, ellers er reguleringen ut fra avkastningen
Belastning av kostnader Ingen ekstra belastning for den enkelte Skal være forhåndsbetalt Kostnader trekkes som regel fra avkastningen Skal være forhåndsbetalt
Mulighet til å flytte pensjonsrettig-heten til en annen leverandør Nei Ja Ja Ja
Mulighet for investeringsvalg Nei Ja, men bare for alderspensjon Ja, men bare for alderspensjon Ja, men bare for alderspensjon
Garantert pensjon Ja Ja, men ikke hvis det er valgt investeringsvalg Som hovedregel ingen garanti for alderspensjon. Garantert pensjon etterlattepensjon Garantert alderspensjon kan avtales. Garantert pensjon for etterlattepensjon
I tillegg har du rett til å tegne en såkalt «fortsettelsesforsikring» med det samme pensjonsbeløpet og de samme pensjonene (alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon) som du hadde da du var ansatt. Dette gjelder ikke om du var medlem av Statens pensjonskasse. Ved en fortsettelsesforsikring kan du fortsette å betale og få opptjeningen på den tidligere ordningen. Det gis ingen spesielle skattefordeler ved en slik fortsettelsesforsikring.


Mer om fripoliser med investeringsvalg finner du her.


Mer om fripoliser finnes i lov om foretakspensjon § 4-7 a og § 4-7 b.